CMListTHÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN
Tư tưởng lập hiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tư tưởng lập hiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh hình thành trong quá trình hoạt động cách mạng của Người, trong Việt Nam yêu cầu ca viết đầu năm 1919 gửi t...

Một số vấn đề về tình hình tội phạm hiện nay

Báo cáo thường niên của Chính phủ về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm cho thấy tỷ lệ phá án hình sự đạt cao hơn 85%/năm, tuy nhiên tình hình tộ...

VẤN ĐỀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO GÂY Ô NHIẾM MÔI TRƯỜNG

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do làm ô nhiễm môi trường, được xác định là một trường hợp cụ thể của trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng...

Vài nét về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nước ta chiếm ¾ diện tích tự nhiên của cả nước, là địa bàn có ý nghĩa quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc ...

VỀ VẤN ĐỀ QUYỀN TỰ DO NGÔN LUẬN

Hiến pháp năm 2013 thừa nhận quyền tự do ngôn luận của công dân, khi thực hiện quyền này đang nảy sinh suy nghĩ nhận thức ở một số người rằng, rằng tự...

TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP VĂN KIỆN LỊCH SỬ QUAN TRỌNG

Dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, nhân dân ta đã tiến hành cuộc Cách mạng tháng 8 vĩ đại giàn...

VỀ CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2021-2030.

Chúng ta đều nhớ vấn đề mà cố Phó chủ tịch Hội đồng bộ trưởng Tố Hữu viết từ thời Việt Bắc: “Mình về thành thị xa xôi; nhà cao còn nhớ núi đồi nữa chă...

NÂNG NIU TẤT CẢ CHỈ QUÊN MÌNH

Thương nhớ Bác, trong bài thơ Bác ơi, nhà thơ Tố Hữu đã khái quát tình thương vô hạn đối với con người của Bác, trong một câu thơ đầy xúc cảm: “Nâng n...

CÁC HÌNH THỨC DÂN CHỦ - PHƯƠNG TIỆN QUAN TRỌNG THỰC HIỆN QUYỀN LÀM CHỦ CỦA NHÂN DÂN

Chế độ ta ngay từ khi mới ra đời đã khẳng định các quyền tự do dân chủ của nhân dân, đồng thời đảm bảo thực hiện các quyền tự do dân chủ đó, bằng nhiề...

ĐỊA VỊ PHÁP LÝ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC

Cơ cấu Bộ máy của nhà nước ta được tổ chức theo nguyên tắc được quy định trong Hiến pháp 2013 là: Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công ph...

BÀI HỌC VỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT CỦA ĐẢNG TA

Lịch sử cách mạng Việt Nam đã chứng minh sinh động rằng, đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng là sức mạnh vô địch để chiến thắng mọi kẻ thù...

VẤN ĐỀ MIỄN NHIỆM GIÁM ĐỊNH VIÊN TƯ PHÁP TRONG DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐÔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP

Dự thảo điều 10 quy định việc miễn nhiệm giám định viên, theo đó dự thảo quy định các trường hợp miễn nhiệm giám định viên tư pháp, đó là: không còn đ...

VỀ VẤN ĐỀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH TRONG DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Dự thảo đã bổ sung sửa đổi quy định: Đối tượng áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính là người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi, và đố...

VỀ VẤN ĐỀ MỨC PHẠT TIỀN TỐI ĐA TRONG CÁC LĨNH VỰC TRONG DỰ LUẬT SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Luật xử lý vi phạm hành chính đang được chuẩn bị đưa ra sửa đổi, bổ sung một số điều, trình kỳ họp thứ 9 của Quốc hội. Dự thảo sửa đổi, bổ sung nội du...

VẤN ĐỀ  BẢO VỆ HIẾN PHÁP VÀ VIỆC BẢO VỆ HIẾN PHÁP Ở NƯỚC TA

Hiến pháp là đạo luật cơ bản của nhà nước, là nền tảng chính trị pháp lý cho một chính thể, một quốc gia, bởi vậy yêu cầu bảo đảm tính tối thượng của ...

VẤN ĐỀ TUỔI NGHỈ HƯU TRONG BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

Bộ luật lao động sửa đổi bổ sung vừa được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 8, đã điều chỉnh tuổi nghỉ hưu theo lộ trình chậm, theo đó trong ...

VẤN ĐỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Trong suốt cuộc đời cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng và thể hiện rõ tư tưởng, quan điểm đại đoàn kết dân tộc, đó là tài sản vô ...

CÁCH MẠNG THÁNG 8 VÀ NHÀ NƯỚC VIỆT NAM KIỂU MỚI

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt và nhạy bén của Đảng, nhân dân ta đã chớp thời cơ tổng khởi nghĩa thắng lợi trong cả nước tháng 8/1945, đánh đổ chế độ thực...

NHỮNG MÙA XUÂN LỊCH SỬ

“Ngày mai là một ngày sẽ đưa quốc dân ta trên con đường mới mẻ... Ngày mai là một ngày đầu tiên trong lịch sử Việt Nam, mà nhân dân ta bắt đầu hưởng d...

VẤN ĐỀ ĐOÀN KẾT NHẤT TRÍ TRONG ĐẢNG

Sự đoàn kết nhất trí trong đảng có ý nghĩa vô cùng to lớn trong quá trình xây dựng đảng trong sạch vững mạnh, sự đoàn kết nhất trí trong đảng đảm bảo ...

TÁM MƯƠI CHÍN MÙA XUÂN CỦA ĐẢNG

Năm 1858 thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta, triều đình nhà Nguyễn đã từng bước nhân nhượng và cuối cùng chịu khuất phục, xã hội Việt Nam bấy giờ ...

HỌC TẬP PHONG CÁCH TƯ DUY: TỰ CHỈ TRÍCH CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH.

Phong cách tư duy Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô cùng quý giá của dân tộc ta và của đảng ta, phong cách tư duy của Người là một tổng thể từ việc ...

PHONG CÁCH TÁC PHONG CỦA CÁN BỘ ĐẢNG VIÊN TRONG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Có nhiều cách tiếp cận trong vấn đề phong cách, tác phong của người cán bộ, đảng viên, như phương pháp phong cách làm việc khoa học thiết thực,, hiệu ...

DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

Trong quá trình lãnh đạo thực hiện công cuộc đổi mới, đặc biệt là khi chúng ta hội nhập ngày càng sâu rộng vào thế giới, Đảng ta luôn quan tâm đến vấn...

Vấn đề quyền con người và quyền công dân luôn là mối quan tâm lớn của mọi thời đại, mỗi giai đoạn phát triển của lịch sử, đều gắn liền với cuộc đấu tr...

Trang sau
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE
Phát triển: TNC