banner
CMList
TÀI LIỆU TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ 8, HĐND TỈNH KHÓA XI
TÀI LIỆU TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ 8, HĐND TỈNH KHÓA XI

STT

TRÍCH YẾU

ĐÍNH KÈM

(Click vào file đính kèm để tải về)

01

Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XI.

Xem và tải tại đây

02

Đề cương tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Khóa XI

Xem và tải tại đây

03

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XI

Xem và tải tại đây

NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ 8, HĐND TỈNH KHÓA XI

STT

TRÍCH YẾU

FILE ĐÍNH KÈM

(Click vào file đính kèm để tải về)

01

Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2019.

  Xem và tải tại đây

02

Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2020 của HĐND tỉnh.

 Xem và tải tại đây

03

Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

  Xem và tải tại đây

04

Nghị quyết về việc phân bổ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 -2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Xem và tải tại đây

05

Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 64/2016/NQ-HĐND ngày 19/8/2016 của HĐND tỉnh Kon Tum khóa XI, kỳ họp thứ 2 về Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Xem và tải tại đây

06

Nghị quyết Quy định cụ thể mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh.

  Xem và tải tại đây

07

Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2019 tỉnh Kon Tum.

  Đang cập nhật

08

Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư kết cấu hạ tầng khu vực phía Nam sông Đăk Bla thuộc Đồ án quy hoạch chi tiết Khu trung tâm hành chính mới, dịch vụ thương mại và dân cư tỉnh Kon Tum.

  Xem và tải tại đây

09

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 1 Nghị quyết số 34/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung Điều 1, Nghị quyết số 69/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Kon Tum.

  Xem và tải tại đây

10

Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chương trình phát triển nhà ở tỉnh Kon Tum giai đoạn 2012-2020 và định hướng đến năm 2030.

  Xem và tải tại đây

11

Nghị quyết về Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2019 và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum (bổ sung).

  Xem và tải tại đây

12

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2017 của HĐND tỉnh Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị, chế độ đón tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Xem và tải tại đây

13

Nghị quyết quy định nhiệm vụ chi, mức chi về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Xem và tải tại đây

14

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 và Nghị quyết số 45/2017/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2017 của HĐND tỉnh Kon Tum sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh quy định về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Xem và tải tại đây

15

Nghị quyết quy định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo (học phí) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum năm học 2019-2020.

  Xem và tải tại đây

16

Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Xem và tải tại đây

17

Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum..

  Xem và tải tại đây

18

Nghị quyết Quy định mức chi bảo đảm cho công tác thỏa thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Xem và tải tại đây

19

Nghị quyết về việc quy định mức chi Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng do cấp tỉnh tổ chức trên phạm vi toàn tỉnh Kon Tum.

  Xem và tải tại đây

20

Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017 - 2020.

  Xem và tải tại đây

21

Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Xem và tải tại đây

22

Nghị quyết quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Xem và tải tại đây

23

Nghị quyết về việc điều chỉnh Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh về biên chế công chức tỉnh Kon Tum năm 2019.

  Xem và tải tại đây

24

Nghị quyết về việc phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Kon Tum năm 2019.

  Xem và tải tại đây

25

Nghị quyết sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 1 tại Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của HĐND tỉnh.

  Xem và tải tại đây

26

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ các Nghị quyết và nội dung trong các Nghị quyết do HĐND tỉnh Kon Tum ban hành

  Xem và tải tại đây

27 Nghị quyết về việc ý kiến về Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Đường trục chính phía Tây thành phố Kon Tum   Xem và tải tại đây
28 Nghị quyết Miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021   Xem và tải tại đây
29 Nghị quyết Bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2016-2021   Xem và tải tại đây

 

LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE