banner
CMList
TÀI LIỆU HỘI NGHỊ BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG HOẠT ĐỘNG CHO ĐẠI BIỂU HĐND
TÀI LIỆU HỘI NGHỊ BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG HOẠT ĐỘNG CHO ĐẠI BIỂU HĐND

STT

TRÍCH YẾU

FILE ĐÍNH KÈM

(Click vào file đính kèm để tải về)

01

Chương trình Hội nghị

 

  Xem và tải tại đây

   

02

Chuyên đề 1: Kỹ năng phân tích và đánh giá tác động của chính sách

  Xem và tải tại đây

03

Chuyên đề 2: Kỹ năng giám sát chuyên đề của HĐND và các cơ quan của HĐND

  Xem và tải tại đây

04

Chuyên đề 3: Kỹ năng xem xét, quyết định và phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương

  Xem và tải tại đây

05

Chuyên đề 4: Kỹ năng tổ chức phiên giải trình của Thường trực HĐND

  Xem và tải tại đây

 

LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE