banner
CMList
TÀI LIỆU KỲ HỌP BẤT THƯỜNG HĐND TỈNH KHÓA XI (NGÀY 23/9/2019)
TÀI LIỆU KỲ HỌP BẤT THƯỜNG HĐND TỈNH KHÓA XI (NGÀY 23/9/2019)

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

STT

TRÍCH YẾU

FILE ĐÍNH KÈM

(Click vào file đính kèm để tải về)

01

Dự thảo Nghị quyết miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Phạm Đức Hạnh, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

  Dự thảo Nghị quyết

02

Dự thảo Nghị quyết bầu Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Văn Lộc, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

  Dự thảo Nghị quyết

03

Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh về việc giao biên chế công chức tỉnh Kon Tum năm 2019.

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

04

Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2019.

  Dự thảo Nghị quyết

05

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 đối với Dự án đầu tư hạ tầng phát triển quỹ đất Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum.

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

06

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2019.

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

07

Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cầu qua sông Đăk Bla (từ phường Trường Chinh đi Khu dân cư thôn Kon Di, xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum).

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

08

Dự thảo Nghị quyết về việc cho ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch đầu tư công năm 2020 tỉnh Kon Tum (lần 1).

  Dự thảo Nghị quyết

09

Dự thảo Nghị quyết về danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2019 và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum (bổ sung).

  Dự thảo Nghị quyết

10

Dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Mua sắm trang thiết bị y tế để nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh từ bệnh viện hạng II lên bệnh viện hạng I quy mô 750 giường bệnh.

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

 

STT

TRÍCH YẾU

FILE ĐÍNH KÈM

(Click vào file đính kèm để tải về)

 

BỘ TÀI LIỆU DÀNH CHO MÁY VI TÍNH

 

   Xem và tải tại đây

 

01

Thông qua Chương trình làm việc của kỳ họp

  Chương trình kỳ họp

02

Phát biểu khai mạc kỳ họp

 

03

Trình bày Báo cáo của UBND tỉnh tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh đối với các nội dung trình kỳ họp bất thường HĐND tỉnh.

  Báo cáo tiếp thu giải trình

04

Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh về việc giao biên chế công chức tỉnh Kon Tum năm 2019.

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo dự thảo Nghị quyết

05

Báo cáo Thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh về việc giao biên chế công chức tỉnh Kon Tum năm 2019.

  Báo cáo thẩm tra

06

Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2019.

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

07

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2019.

  Báo cáo thẩm tra

08

Tờ trình dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 đối với Dự án đầu tư hạ tầng phát triển quỹ đất Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum.

  Tờ trình

  Phụ lục kèm theo tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo dự thảo Nghị quyết

09

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 đối với Dự án đầu tư hạ tầng phát triển quỹ đất Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum.

  Báo cáo thẩm tra

10

Tờ trình dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2019.

  Tờ trình

  Phụ lục kèm theo tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo dự thảo Nghị quyết

11

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2019.

  Báo cáo thẩm tra

12

Tờ trình dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cầu qua sông Đăk Bla (từ phường Trường Chinh đi Khu dân cư thôn Kon Di, xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum).

  Tờ trình

  Công văn của Sở KH-ĐT

  Thông báo Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh

  Thông báo Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh

  Thông báo Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh

  Dự thảo Nghị quyết

13

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cầu qua sông Đăk Bla (từ phường Trường Chinh đi Khu dân cư thôn Kon Di, xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum).

  Báo cáo thẩm tra

  Phụ lục kèm theo báo cáo thẩm tra

14

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc cho ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch đầu tư công năm 2020 tỉnh Kon Tum (lần 1).

  Tờ trình

  Dự thảo báo cáo kê hoạch đầu tư công năm 2020

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Dự thảo Nghị quyết

15

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc cho ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch đầu tư công năm 2020 tỉnh Kon Tum (lần 1).

  Báo cáo thẩm tra

16

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2019 và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum (bổ sung).

  Tờ trình 

  Danh mục các dự án cần thu hồi đât

  Dự thảo Nghị quyết

17

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2019 và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum (bổ sung).

  Báo cáo thẩm tra

18

Báo cáo dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Mua sắm trang thiết bị y tế để nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh từ bệnh viện hạng II lên bệnh viện hạng I quy mô 750 giường bệnh.

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

19 Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Mua sắm trang thiết bị y tế để nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh từ bệnh viện hạng II lên bệnh viện hạng I quy mô 750 giường bệnh.

  Báo cáo thẩm tra

  Phụ lục kèm theo báo cáo thẩm tra

 

LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE