banner
CMList
TÀI LIỆU  KỲ HỌP THỨ 9, HĐND TỈNH KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2016-2021
TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 9, HĐND TỈNH KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2016-2021

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ 9

STT

TRÍCH YẾU

FILE ĐÍNH KÈM

(Click vào file đính kèm để tải về)

  BỘ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ 9 DÀNH CHO MÁY VI TÍNH   Xem vả tải tại đây

01

Dự thảo Nghị quyết về kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020.

  Dự thảo Nghị quyết

02

Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

   Dự thảo Nghị quyết

  Kế hoạch kèm theo

03

Dự thảo Nghị quyết về Thành lập Đoàn giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 36/2012/NQ-HĐND ngày 13/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành danh mục các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng được sử dụng quỹ đất để tạo vốn trên địa bàn tỉnh Kon Tum

   Dự thảo Nghị quyết

04

Dự thảo Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn đối với công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch, đất đai, xây dựng.

   Dự thảo Nghị quyết

05

Dự thảo Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020.

   Dự thảo Nghị quyết

06

Dự thảo Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và phân bổ kết dư ngân sách tỉnh năm 2018.

   Dự thảo Nghị quyết

07

Dự thảo Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020.

   Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

08

Dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2020.

   Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo 

09

Dự thảo Nghị quyết về việc phân bổ các nguồn vốn Trung ương hỗ trợ năm 2019.

   Dự thảo Nghị quyết 

10

Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 -2020 tỉnh Kon Tum.

   Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

11

Dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2019 tỉnh Kon Tum.

   Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

12

Dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2020 tỉnh Kon Tum.

   Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

13

Dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án theo quy định của Luật Đầu tư công.

   Dự thảo Nghị quyết

14

Dự thảo Nghị quyết về Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Kè chống lũ lụt, sạt lở các làng đồng bào dân tộc thiểu số dọc sông ĐăkBla trên địa bàn thành phố Kon Tum (tuyến bờ Bắc - đoạn từ làng KonHraChót đi làng Kon Tum Kơ Nâm, KonKlor 1 và Kon Tum Kơ Pơng).

   Dự thảo Nghị quyết

15

Dự thảo Nghị quyết về việc giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C.

   Dự thảo Nghị quyết

16

Dự thảo Nghị quyết về Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2020 và các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum

   Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo 

17

Dự thảo Nghị quyết quy định mức chi công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm.

   Dự thảo Nghị quyết

18

Dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

   Dự thảo Nghị quyết

19

Dự thảo Nghị quyết bổ sung Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị, chế độ đón tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

   Dự thảo Nghị quyết

20

Dự thảo Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

   Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

21

Dự thảo Nghị quyết về phương án tăng vốn điều lệ cho Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Kon Tum.

   Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

22

Dự thảo Nghị quyết bổ sung 06 tuyến đường vào Phụ lục 2 kèm theo Nghị  quyết số 57/2016/NQ-HĐND  ngày 19 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Quy hoạch Tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Kon Tum đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

   Dự thảo Nghị quyết

23

Dự thảoNghị quyết giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2020.

   Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

24

Dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết và nội dung trong các Nghị quyết do HĐND tỉnh Kon Tum ban hành.

   Dự thảo Nghị quyết

STT

TRÍCH YẾU

FILE ĐÍNH KÈM

(Click vào file đính kèm để tải về)

  UBND tỉnh báo cáo giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau qua thảo luận tại Tổ và tại Hội trường.   Báo cáo
 

BỘ TÀI LIỆU DÀNH CHO MÁY VI TÍNH

  Xem và tải tại đây
  Báo cáo về công tác chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh

  Báo cáo

  Phụ lục kèm theo báo cáo

01

Thông qua Chương trình làm việc của kỳ họp

  Chương trình làm việc của kỳ họp

  Phân tổ thảo luận

02

Phát biểu khai mạc kỳ họp

 

03

Báo cáo (tóm tắt) tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

  Báo cáo tóm tắt

  Báo cáo KT-XH

  Phụ lục kèm theo Báo cáo 

  Phụ lục kèm theo Báo cáo

  Tờ trình KT-XH

  Dự thảo Nghị quyết

  Kết luận của Tỉnh ủy

  Thẩm định của Sở Tư pháp

04

Báo cáo thẩm tra Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

  Báo cáo thẩm tra

05

Báo cáo (tóm tắt) về thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019; Tờ trình dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2020.

  Báo cáo tóm tắt

  Báo cáo

  Phụ lục kèm theo Báo cáo

  Tờ trình

  Phụ lục kèm theo tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo dự thảo Nghị quyết

06

Báo cáo thẩm tra Báo cáo về thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019; dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2020

  Báo cáo thẩm tra

07

Tờ trình dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án cho vay tiêu dùng và mở rộng đối tượng cho vay sản xuất, kinh doanh từ nguồn vốn ủy thác ngân sách địa phương, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  Tờ trình

   Đề án

   Thuyết minh đề án

  Dự thảo Nghị quyết

  Công văn Sở Tài chính

  Phụ lục kèm theo Công văn

  Thẩm định Sở Tư pháp

08

Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án cho vay tiêu dùng và mở rộng đối tượng cho vay sản xuất, kinh doanh từ nguồn vốn ủy thác ngân sách địa phương, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  Báo cáo thẩm tra

09

Báo cáo (tóm tắt) về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

   Báo cáo tóm tắt

  Báo cáo

  Phụ lục kèm theo

10

Báo cáo thẩm tra Báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

  Báo cáo thẩm tra

11

Thông báo về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tham gia xây dựng chính quyền, ý kiến, kiến nghị của Nhân dân địa phương

  Thông báo 

12

Báo cáo giải trình về những vấn đề còn có ý kiến khác nhau qua thảo luận ở các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh

  Báo cáo

  Phụ lục 1 kèm theo báo cáo

  Phụ lục 2 kèm theo báo cáo

  Phụ lục KTXH kèm theo báo cáo

13

Báo cáo tổng hợp một số vấn đề nổi lên qua giám sát chuyên đề Thường trực HĐND, các Ban HĐND trong 6 tháng cuối năm 2019

  Báo cáo

  Phụ lục kèm theo 

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

14

Báo cáo (tóm tắt) kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh

  Báo cáo tóm tắt

  Báo cáo

15

Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh

  Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh

  Phụ lục kèm theo Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh

  Báo cáo thẩm tra việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh

  Phụ lục kèm theo báo cáo thẩm tra

   Phụ lục kèm theo báo cáo thẩm tra

   Phụ lục kèm theo báo cáo thẩm tra

   Phụ lục kèm theo báo cáo thẩm tra

16

Xin ý kiến HĐND tỉnh về nhóm vấn đề chất vấn, người bị chất vấn; việc ban hành Nghị quyết về giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri (có chương trình riêng).

  (có chương trình riêng).

II. NHỮNG NỘI DUNG KHÔNG TRÌNH BÀY TẠI KỲ HỌP:

 

 

STT

TRÍCH YẾU

FILE ĐÍNH KÈM

(Click vào file đính kèm để tải về)

01

Báo cáo tình hình hoạt động năm 2019 và chương trình công tác năm 2020 của Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh.

  Báo cáo hoạt động của Thường trực

  Báo cáo hoạt động Ban VH-XH

  Báo cáo hoạt động Ban Pháp chế

  Báo cáo hoạt động Ban KT-NS

  Báo cáo hoạt động Ban Dân tộc

02

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 9 của HĐND tỉnh

  Báo cáo

  Phụ lục kèm theo báo cáo

03

Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận ở các Tổ của đại biểu HĐND tỉnh về các nội dung trình Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh.

  Báo cáo

04

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh năm 2020.

  Tờ trình

  Phụ lục kèm theo

05

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020.

  Tờ trình

  Kế hoạch

  Dự thảo Nghị quyết

06

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2020.

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

07

Báo cáo công tác năm 2019 và nhiệm vụ công tác năm 2020.

  Báo cáo

08

Báo cáo thẩm tra Báo cáo công tác năm 2019 và nhiệm vụ công tác năm 2020 của UBND tỉnh.

  Báo cáo thẩm tra

09

Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

  Báo cáo

  Phụ lục kèm theo báo cáo

  Phụ lục kèm theo báo cáo

  Phụ lục kèm theo báo cáo

10

Báo cáo thẩm tra Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

  Báo cáo thẩm tra

11

Báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

  Báo cáo

  Phụ lục kèm theo

12

Báo cáo thẩm tra Báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

  Báo cáo thẩm tra

13

Báo cáo về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

  Báo cáo

  Phụ lục kèm theo

  Phụ lục kèm theo

14

Báo cáo thẩm tra Báo cáo về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

  Báo cáo thẩm tra

15

Báo cáo về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019.

   Báo cáo

  Phụ lục kèm theo

16

Báo cáo thẩm tra Báo cáo về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019.

  Báo cáo thẩm tra

17

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2019 và kế hoạch tài chính năm 2020 các quỹ ngoài ngân sách địa phương

  Báo cáo

  Phụ lục kèm theo

18

Báo cáo thẩm tra Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tài chính năm 2019 và kế hoạch tài chính năm 2020 các quỹ ngoài ngân sách địa phương

  Báo cáo Thẩm tra

19

Báo cáo kế hoạch Tài chính - Ngân sách nhà nước 03 năm (2020 -2022).

  Kế hoạch

  Phụ lục kèm theo

20

Báo cáo thẩm tra Báo cáo kế hoạch Tài chính - Ngân sách nhà nước 03 năm (2020 -2022).

  Báo cáo thẩm tra

21

Báo cáo về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh năm 2019.

   Báo cáo

22

Báo cáo thẩm tra Báo cáo về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh năm 2019.

  Báo cáo thẩm tra

23

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2019.

  Báo cáo

  Phụ lục kèm theo

24

Báo cáo thẩm tra Báo cáo công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2019.

  Báo cáo thẩm tra

25

Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019.

  Báo cáo

  Phụ lục kèm theo

26

Báo cáo thẩm tra Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019.

  Báo cáo thẩm tra

27

Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2018.Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và phân bổ kết dư ngân sách tỉnh năm 2018.

  Báo cáo 

  Phụ lục kèm theo Báo cáo

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

28

Báo cáo thẩm tra Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2018. Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và phân bổ kết dư ngân sách tỉnh năm 2018.

  Báo cáo thẩm tra

29

Báo cáo tài chính nhà nước năm 2018 tỉnh Kon Tum.

  Báo cáo

  Phụ lục kèm theo báo cáo

  Phụ lục kèm theo báo cáo

30

Báo cáo thẩm tra Báo cáo tài chính nhà nước năm 2018 tỉnh Kon Tum.

  Báo cáo thẩm tra

31

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về kế hoạch vay, trả nợ công năm 2020 và danh mục dự án thuộc cấp tỉnh đầu tư từ nguồn vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ, nguồn vốn vay trong nước theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

   Tờ trình

  Phụ lục kèm theo tờ trình

  Phụ lục kèm theo tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo dự thảo Nghị quyết

32

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về kế hoạch vay, trả nợ công năm 2020 và danh mục dự án thuộc cấp tỉnh đầu tư từ nguồn vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ, nguồn vốn vay trong nước theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

  Báo cáo thẩm tra

33

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2020.

  Tơ trình

  Báo cáo

  Phụ lục kèm theo báo cáo

  Phụ lục kèm theo báo cáo

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo dự thảo Nghị quyết

34

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2020.

  Báo cáo thẩm tra

35

Tờ trình dự thảo nghị quyết về Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2020 và các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Tờ trình

  Phụ lục kèm theo

  Dự thảo Nghị quyết

36

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo nghị quyết về Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2020 và các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Báo cáo thẩm tra

37

Tờ trình dự thảo Nghị quyết giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2020.

  Tờ trình

  Phụ lục kèm theo tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo dự thảo Nghị quyết

38

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2020.

  Báo cáo thẩm tra

39

Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định mức chi công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm.

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

  Thẩm định Sở Tư pháp

  Báo cáo tiếp thu, giải trình

40

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định mức chi công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng tại hộ gia đình vùng nguồn nước bị ô nhiễm.

  Báo cáo thẩm tra

41

Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Tờ trình

  Thuyết minh kèm theo tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo dự thảo Nghị quyêt

  Phụ lục kèm theo dự thảo Nghị quyêt

  Phụ lục kèm theo dự thảo Nghị quyêt

  Phụ lục kèm theo dự thảo Nghị quyêt

  Thẩm định Sở Tư pháp

  Báo cáo tiếp thu, giải trình của Sở Y tế

  Báo cáo tiếp thu, giải trình của Sở Y tế

42

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Báo cáo thẩm tra

43

Tờ trình dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

  Thẩm định Sở Tư pháp

  Công văn Sở Tài chính

  Phụ lục kèm theo công văn

  Phụ lục kèm theo công văn

44

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Báo cáo thẩm tra

45

Tờ trình dự thảo Nghị quyết bổ sung Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2017 của HĐND tỉnh quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị, chế độ đón tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

   Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

  Thẩm định Sở Tư Pháp

  Công văn tiếp thu, giải trình của Sở Tài chính

  Phụ lục kèm theo Công văn của Sở Tài chính

  Phụ lục kèm theo Công văn của Sở Tài chính

46

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết bổ sung Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2017 của HĐND tỉnh quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị, chế độ đón tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Báo cáo thẩm tra

47

Tờ trình về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án theo quy định của Luật Đầu tư công

  Tờ trình

  Phụ lục kèm theo tờ trình

  Phụ lục kèm theo tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

  Tờ trình của Sở VH-TT-DL về đầu tư dự án nhà thi đấu tổng hợp

  Báo cáo của Sở VH-TT-DL đề xuất chủ trương đâu tư dự án nhà thi đấu tổng hợp

  Báo cáo của Sở VH-TT-DL thẩm định nội bộ đề xuất điều chỉnh chủ trương đâu tư dự án nhà thi đấu tổng hợp

  Công văn tiếp thu giải trình của Sở VH-TT-DL

  Công văn của Sở KH-ĐT điều chỉnh chủ trương đâu tư dự án nhà thi đấu tổng hợp

  Tờ trình của Sở VH-TT-DL về đầu tư dự án Trung tâm văn hóa nghệ thuật

   Báo cáo của Sở VH-TT-DL đề xuất chủ trương đâu tư dự án Trung tâm văn hóa nghệ thuật

  Báo cáo của Sở VH-TT-DL thẩm định nội bộ đề xuất điều chỉnh chủ trương đâu tư dự án Trung tâm văn hóa nghệ thuật

  Công văn tiếp thu giải trình của Sở VH-TT-DL

  Công văn của Sở KH-ĐT điều chỉnh chủ trương đâu tư dự án nhà thi đấu tổng hợp

48

Báo cáo thẩm tra Tờ trình về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án theo quy định của Luật Đầu tư công

  Báo cáo thẩm tra

  Phụ lục kèm theo

49

Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2019 của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 34/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 69/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 tỉnh Kon Tum.

  Tờ trình 161

  Phụ lục kèm theo tờ trình 161

  Báo cáo kèm theo tờ trình 161

  Dự thảo Nghị quyết kèm theo tờ trình 161

  Phụ lục kèm theo dự thảo nghị quyêt tờ trình 161

  Công văn giải trình của Sở KH-ĐT tờ trình 161

  Thẩm định của Sở Tư pháp tờ trình 161

  Tờ trình 167 điều chỉnh tờ trình 161

  Dự thảo Nghị quyết tờ trình 167 điều chỉnh tờ trình 161

  Phụ lục kèm theo dự thảo Nghị quyết tờ trình 167 điều chỉnh tờ trình 161

50

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2019 của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 34/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 69/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 tỉnh Kon Tum.

  Báo cáo thẩm tra

51

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc giao UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án theo quy định của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14.

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

  Thẩm định Sở Tư pháp

  Công văn của Sở KH-ĐT

52

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc giao UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án theo quy định của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14.

  Báo cáo thẩm tra

53

Nghị  quyết sửa  đổi,  bổ  sung  một  số  Điều  của  Nghị  quyết  số 57/2016/NQ-HĐND  ngày 19 tháng 8 năm 2016 của HĐND tỉnh thông qua Quy hoạch Tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Kon Tum đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

  Thẩm định của Sở Tư pháp

  Báo cáo tiếp thu giải trình

54

Báo cáo thẩm tra Nghị  quyết sửa  đổi,  bổ  sung  một  số  Điều  của  Nghị  quyết  số 57/2016/NQ-HĐND  ngày 19 tháng 8 năm 2016 của HĐND tỉnh thông qua Quy hoạch Tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Kon Tum đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

  Báo cáo thẩm tra

55

Nghị quyết về phương án tăng vốn điều lệ cho Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Kon Tum.

  Tờ trình

  Phương án

  Dự thảo Nghị quyết

56

Báo cáo thẩm tra Nghị quyết về phương án tăng vốn điều lệ cho Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Kon Tum.

  Báo cáo Thẩm tra

57

Tờ trình dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân bổ các nguồn vốn Trung ương hỗ trợ năm 2019

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

58

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phân bổ các nguồn vốn Trung ương hỗ trợ năm 2019

  Báo cáo thẩm tra

59 Tờ trình dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Kè chống lũ lụt, sạt lở các làng đồng bào dân tộc thiểu số dọc sông ĐăkBla trên địa bàn thành phố Kon Tum (tuyến bờ Bắc - đoạn từ làng KonHraChót đi làng Kon Tum Kơ Nâm, KonKlor 1 và Kon Tum Kơ Pơng)

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

  Báo cáo Sở KH-ĐT

  Tờ trình của Ban 98

  Công văn của Chính phủ

  Quyết định UBND tỉnh năm 2012

   Quyết định UBND tỉnh năm 2012

  Công văn UBND tỉnh

   Quyết định UBND tỉnh năm 2016

  Thông báo kết luận UBND tỉnh

  Thông báo kết luận của Thủ tướng 

60 Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Kè chống lũ lụt, sạt lở các làng đồng bào dân tộc thiểu số dọc sông ĐăkBla trên địa bàn thành phố Kon Tum (tuyến bờ Bắc - đoạn từ làng KonHraChót đi làng Kon Tum Kơ Nâm, KonKlor 1 và Kon Tum Kơ Pơng)   Báo cáo thẩm tra

61

Tờ trình dự thảo Nghị quyết bãi bỏ các Nghị quyết do HĐND tỉnh Kon Tum ban hành.

  Tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

  Thẩm định Sở Tư pháp

  Báo cáo giải trình của Sơ Tư Pháp

62

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết bãi bỏ các Nghị quyết do HĐND tỉnh Kon Tum ban hành.

  Báo cáo thẩm tra

63 Tờ trình về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2019 tỉnh Kon Tum

  Tờ trình

  Phụ lục kèm theo tờ trình

  Dự thảo Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo dự thảo Nghị quyết

64 Báo cáo thẩm tra Tờ trình về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2019 tỉnh Kon Tum   Báo cáo thẩm tra

65

Báo cáo công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020 của Tòa án nhân dân tỉnh.

  Báo cáo

  Phụ lục kèm theo Báo cáo

  Phụ lục kèm theo Báo cáo

66

Báo cáo thẩm tra Báo cáo công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020 của Tòa án nhân dân tỉnh.

  Báo cáo Thẩm tra

67

Báo cáo công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

  Báo cáo

68

Báo cáo thẩm tra Báo cáo công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.

  Báo cáo thẩm tra

69

Báo cáo công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm  2020 của Cục thi hành án dân sự tỉnh.

   Báo cáo

  Phụ lục kèm theo Báo cáo

  Phụ lục kèm theo Báo cáo

  Phụ lục kèm theo Báo cáo

  Phụ lục kèm theo Báo cáo

  Phụ lục kèm theo Báo cáo

  Phụ lục kèm theo Báo cáo

70

Báo cáo thẩm tra Báo cáo công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm  2020 của Cục thi hành án dân sự tỉnh.

  Báo cáo thẩm tra

71

Báo cáo công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020 của Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh.

    Báo cáo

72

Báo cáo thẩm tra Báo cáo công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020 của Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh.

   Báo cáo Thẩm tra

73

Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 8 Quốc hội Khóa XIV.

  Báo cáo

TÀI LIỆU TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 9 HĐND TỈNH

KHOÁ XI

 

STT

TRÍCH YẾU

FILE ĐÍNH KÈM


01

Đề cương tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Khóa XI

  Đề cương tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9

02

Thông báo nội dung, thời gian kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XI

  Thông báo nội dung, thời gian kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XI

03

Báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh.

  Báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 8

  Trả lời huyện Đăk Glei

  Trả lời huyện Đăk Hà

  Trả lời huyện Đăk Tô

  Trả lời huyện Ia Hdrai

  Trả lời huyện Kon Plông

  Trả lời huyện Ngọc Hồi

  Trả lời huyện Sa Thầy

  Trả lời huyện Kon Rẫy

  Trả lời huyện Tu Mơ Rông

  Trả lời thành phố Kon Tum

04

TÀI LIỆU HỎI-ĐÁP KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI (CÓ BỔ SUNG)

  Xem và tải tại đây

 

LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE