Một số kết quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum khóa XIV - Nhiệm kỳ 2016-2021
20/01/2021 6:54:09 SA
Thực hiện Luật tổ chức Quốc hội; Quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội; Nghị quyết liên tịch của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội;… và các văn bản pháp luật có liên quan, trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV (2016-2021), Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tập trung thực hiện chức năng, nhiệm vụ và đạt được những kết quả sau đây:
Một số kết quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum  khóa XIV - Nhiệm kỳ 2016-2021
Đoàn ĐBQH tỉnh khảo sát tại huyện Đăk Tô về việc thực hiện CSPL về trồng rừng thay thế-GDGR

Về hoạt động giám sát, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức 11 cuộc giám sát, khảo sát. Trong đó theo chương trình của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội 09 chuyên đề (Việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2016; Việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016; việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2016 đối với các doanh nghiệp nhà nước do tỉnh Kon Tum quản lý; Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018; Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) giai đoạn 2014-2018; Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013 - 2018; Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em; Việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam là thành viên; việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông - Giai đoạn 2015-2020); Theo chương trình của Đoàn 02 chuyên đề (Khảo sát Việc thực hiện chính sách, pháp luật về trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn từ 01/01/2014 đến 30/6/2017; Khảo sát Việc thực hiện chính sách, pháp luật về giao đất, giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2006-2016). Sau các cuộc giám sát, khảo sát, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã kết luận, đánh giá và kiến nghị với chính quyền các cấp và các đơn vị chịu sự giám sát; đồng thời, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương (Đoàn đã chuyển 190 ý kiến, kiến nghị đến các cấp có thẩm quyền để xem xét giải quyết, trong đó thuộc thẩm quyền các cơ quan Trung ương 95 ý kiến; thuộc thẩm quyền tỉnh 95 ý kiến). Các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền của các cơ quan Trung ương đã được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu đưa vào các Báo cáo giám sát của Quốc hội và ban hành nghị quyết để chỉ đạo các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành liên quan,… tổ chức thực hiện và hàng năm có báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội tại các kỳ họp Quốc hội; Các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền của các cơ quan, tổ chức trong tỉnh đã được UBND tỉnh tiếp thu và chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Đoàn đại biểu Quốc hội thực hiện quyền giám sát thông qua hoạt động chất vấn tại các kỳ họp của Quốc hội, tại các phiên họp của Uỷ ban thường vụ Quốc hội. Các vị đại biểu Quốc hội trong Đoàn có 15 lượt chất vấn với 24 ý kiến đối với Chính phủ và các thành viên Chính phủ (chất vấn trực tiếp 11 lượt với 20 ý kiến; chất vấn bằng văn bản 04 lượt với 04 ý kiến) về các vấn đề mà cử tri quan tâm thuộc các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, thi hành pháp luật… Các ý kiến chất vấn của các vị đại biểu Quốc hội trong Đoàn đã được các Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương trả lời trực tiếp, bằng văn bản, hoặc tiếp thu để sửa đổi, bổ sung chính sách hoặc trong quá trình chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách. Đối với các ý kiến nổi cộm, bức xúc được cử tri đặc biệt quan tâm thì đã được Quốc hội tiếp thu, ban hành nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn. Đến nay, theo báo cáo của Chính phủ, các bộ ngành Trung ương về Thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp của Quốc hội khóa XIV thì tất cả các ý kiến chất vấn của các vị đại biểu Quốc hội trong Đoàn đã được giải quyết hoặc đang trong quá trình tổ chức thực hiện.

Các vị đại biểu Quốc hội trong đoàn đã tham gia đầy đủ, tích cực các hoạt động giám sát theo chương trình, kế hoạch của Hội đồng Dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội mà đại biểu là thành viên và các Đoàn giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội tổ chức giám sát tại tỉnh Kon Tum và một số các tỉnh khác trong cả nước.

Hoạt động giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội trong nhiệm kỳ đạt được kết quả theo chương trình, kế hoạch đề ra, có tác dụng thực sự, chỉ rõ các mặt ưu điểm, đồng thời kiến nghị khắc phục những khuyết điểm tồn tại, kiến nghị với các cấp có thẩm quyền những nội dung cần sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh về pháp luật, cơ chế chính sách và chỉ đạo điều hành công việc của địa phương. Hoạt động giám sát, khảo sát luôn đảm bảo công khai, khách quan, đúng thẩm quyền, trình tự, không làm cản trở hoạt động của cơ quan, tổ chức chịu sự giám sát. Hầu hết các đại biểu Quốc hội trong Đoàn đã tích cực tham gia hoạt động của các Đoàn giám sát, khảo sát của các cơ quan của Quốc hội, của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, từ đó có điều kiện thực hiện tốt hơn quyền chất vấn và giám sát tối cao tại các kỳ họp Quốc hội…

Chất vấn Bộ trưởng Bộ Lao động-TBXH

Về công tác xây dựng pháp luật và tham gia quyết định các vấn đề quan trọng, trước các kỳ họp Quốc hội, theo yêu cầu của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum đã phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban thường trực UBMTTQVN tỉnh và các cơ quan, tổ chức hữu quan trong tỉnh tổ chức lấy ý kiến của các đại biểu Quốc hội trong Đoàn, cán bộ, công chức và nhân dân trong tỉnh tham gia đóng góp ý kiến vào 95 dự án Luật, nghị quyết. Những ý kiến tham gia góp ý đã được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp báo cáo Uỷ ban thường vụ Quốc hội và các cơ quan soạn thảo đúng thời gian quy định. Tổ chức hội nghị lấy ý kiến các cơ quan tổ chức, cá nhân có liên quan đối với 8 dự án Luật.

Tại các buổi thảo luận ở Tổ, thảo luận ở Đoàn và thảo luận ở Hội trường trong các kỳ họp Quốc hội, các đại biểu Quốc hội trong Đoàn đã tích cực, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu xem xét kỹ lưỡng, cân nhắc nhiều mặt, thận trọng và tham gia 202 lượt phát biểu (94 lượt phát biểu tại hội trường; 108 lượt phát biểu tại thảo luận Tổ) với 627 ý kiến góp phần nâng cao chất lượng các quyết định của Quốc hội về nhân sự cấp cao của nhà nước; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phân bổ ngân sách của đất nước từng năm, giai đoạn 2016-2021; đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm Quốc gia; xây dựng, ban hành các luật, nghị quyết trong nhiệm kỳ.

Về công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn, thư của công dân, thực hiện Nghị quyết số 228/1999/NQ-UBTVQH10 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về việc đại biểu Quốc hội tiếp công dân, theo dõi, giám sát, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và Nghị quyết số 759/2014/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về quy định chi tiết hoạt động tiếp công dân của các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum đã phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện công tác tiếp công dân định kỳ hàng tháng vào chiều thứ năm, tuần thứ nhất của tháng. Phân công đồng chí Tô Văn Tám, Phó trưởng đoàn chuyên trách thực hiện việc tiếp công dân thường xuyên tại trụ sở. Đồng thời thường xuyên tham gia tiếp công dân với Thường trực Tỉnh uỷ, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh định kỳ vào ngày 22 hàng tháng.

Đoàn đã nhận được 376 đơn, thư của công dân, trong đó có 54 đơn khiếu nại, 101 đơn tố cáo và 221 kiến nghị, phản ánh. Qua xem xét, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chuyển 85 đơn đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết; hướng dẫn và trả lời 36 đơn; lưu 255 đơn có nội dung trùng lắp và không đủ điều kiện xử lý theo quy định…

Về hoạt động tiếp xúc cử tri, từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIV đến nay, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì, phối hợp với Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp, các cơ quan, tổ chức, đơn vị hữu quan khác trên địa bàn tỉnh tổ chức 19 đợt tiếp xúc cử tri cho các vị đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri tại 195 điểm thuộc 102/102 xã, phường, thị trấn; 10 Trung tâm huyện, thành phố trên toàn tỉnh; Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Tại các hội nghị tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có khoảng 17.500 lượt cử tri tham dự,... Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội tỉnh đã báo cáo với cử tri về nội dung, chương trình và kết quả của các kỳ họp; Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung các văn bản quy phạm pháp luật mà Quốc hội thông qua, cho ý kiến, động viên cử tri chấp hành pháp luật, Nghị quyết của Quốc hội; thông báo kết quả trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri của Quốc hội, Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương và UBND tỉnh; nghe và tiếp thu ý kiến, nguyện vọng của cử tri về những vấn đề thuộc nội dung, chương trình kỳ họp và kiến nghị của cử tri với Trung ương, với tỉnh.

 Sau các kỳ họp Quốc hội, Đoàn đã báo cáo kết quả kỳ họp và hoạt động của Đoàn tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh, trên Đài PT-TH tỉnh, Báo Kon Tum để kịp thời chuyển tải các Nghị quyết của Quốc hội tới các cấp, các ngành, giúp cho địa phương hoạch định, quyết định mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong các năm.

Với vai trò đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, Đoàn đại biểu Quốc hội đã luôn cố gắng trong việc lắng nghe, thu thập, tiếp thu, xử lý các ý kiến, kiến nghị của cử tri để phản ánh đến Quốc hội và các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Tất cả các kiến nghị của cử tri trong tỉnh  đã được Đoàn nghiên cứu và kịp thời chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đồng thời, thông qua tiếp xúc cử tri, các vị đại biểu Quốc hội trong đoàn đã cung cấp cho cử tri nhiều thông tin ở tầm vĩ mô, giải đáp nhiều kiến nghị, thắc mắc của cử tri, qua đó tạo niềm tin cho nhân dân các dân tộc trong tỉnh tin tưởng vào chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Qua hoạt động tiếp xúc cử tri, Đoàn đã chuyển tới 19 cơ quan nhà nước , tổ chức ở Trung ương 55 ý kiến, kiến nghị và chuyển tới UBND tỉnh, các tổ chức, đơn vi trên địa bàn tỉnh 64 ý kiến, kiến nghị về công tác xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các chính sách, pháp luật của nhà nước trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, Quốc phòng - An ninh mà cử tri quan tâm về các nhóm vấn đề:... Sau khi chuyển các ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Kon Tum đến cơ quan, tổ chức ở Trung ương thông qua Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thường xuyên theo dõi việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Vấn đề nào chậm được giải quyết Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ lựa chọn để chất vấn bằng văn bản hoặc chất vấn trực tiếp các Bộ trưởng, Trưởng ngành tại các kỳ họp Quốc hội./.

Hồ Nam VPĐ ĐBQH TH  
Tin liên quan:
Icon Chương trình hoạt động từ đầu năm 2021 đến hết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
Icon Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức gặp mặt tọa đàm Kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (06/01/1946 - 06/01/2021)
Icon Một số kết quả hoạt động năm 2020 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum
Icon BẢO HIỂM XÃ HỘI - MỘT TRỤ CỘT TRONG HỆ THỐNG AN SINH XÃ HỘI
Icon VẤN ĐỀ LỰC LƯỢNG THAM GIA BẢO VỆ AN NINH TRẬT TỰ Ở CƠ SỞ
Icon Kết quả tiếp xúc cử tri định kỳ sau kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIV
Icon CÔNG TÁC THÔNG TIN TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI
Icon Một số kết quả kỳ họp thứ 10 và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại kỳ họp
Icon Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần cuối của kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIV
Icon Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum trong tuần thứ tư của kỳ họp thứ 10 - Quốc hội khóa XIV
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE
Phát triển: TNC