banner
Thứ 5, ngày 28/9/2023
Phê duyệt Đề án “Xử lý nợ xấu của Ngân hàng Chính sách xã hội
19-11-2014
Ngày 21/1/2014, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ban hành Quyết định số 164/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Xử lý nợ xấu của Ngân hàng Chính sách xã hội”.

Mục tiêu của Đề án là nâng cao năng lực tài chính, phản ánh đúng chất lượng tín dụng, tạo điều kiện để Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) triển khai thực hiện tốt các chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác; nâng cao chất lượng tài sản, củng cố năng lực hoạt động của NHCSXH; cải thiện mức độ an toàn và hiệu quả hoạt động, đảm bảo NHCSXH thực sự là công cụ thực hiện có hiệu quả tín dụng chính sách của Nhà nước về hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

          Về các giải pháp xử lý nợ xấu, theo Đề án được phê duyệt: Đối với các khoản nợ xấu bị rủi ro do nguyên nhân khách quan đủ điều kiện xử lý theo quy định tại Quyết định số 50/2010/QĐ-TTg ngày 28/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơ chế xử lý nợ bị rủi ro tại NHCSXH, NHCSXH thực hiện xử lý rủi ro theo quy định; Đối với các khoản nợ đã được khoanh nợ: NHCSXH thực hiện theo quy định tại QĐ số 50/2010/QĐ-TTg ngày 28/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 161/2010/TT-BTC; Các khoản nợ xấu tồn đọng nhận bàn giao không có khả năng thu hồi phát sinh trong quá trình hoạt động không đủ điều kiện xử lý theo QĐ số 50/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính thẩm tra, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định; Đối với các khoản nợ xấu phát sinh do nhiều nguyên nhân khác, sau khi áp dụng các biện pháp đôn đốc, thu hồi mà không thu được nợ, NHCSXH tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

          Về nguồn vốn xử lý nợ xấu: NHCSXH được sử dụng Quỹ dự phòng rủi ro tín dụng của ngân hàng để bù đắp số nợ xấu không có khả năng thu hồi. Trường hợp Quỹ dự phòng rủi ro tín dụng không đủ bù đắp, NHCSXH báo cáo Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

          Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. (X.Khánh).

  
Tin liên quan:
Icon Công tác giảm nghèo bền vững ở Tu Mơ Rông: Hiệu quả từ những chính sách đồng bộ, đúng đắn
Icon Chào năm mới 2014
Icon Công khai chế độ tiền lương của công chức Nhà nước
Icon Không thanh toán bằng tiền mặt từ ngày 01/3
Icon Tăng mức hỗ trợ phát triển sản xuất cho huyện nghèo
Icon Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014
Icon Kon Tum thành lập và mở rộng địa giới hành chính một số xã, phường
Icon ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG CÁC LOẠI GIÁ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG
Icon CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NGHỈ TẾT ÂM LỊCH 9 NGÀY
Icon Tăng cường hợp tác phát triển giữa Kon Tum với các tỉnh Nam Lào
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE