banner
Thứ 3, ngày 16/7/2024
Kết quả hoạt động tháng 4 và chương trình công tác tháng 5/2015 của Thường trực HĐND huyện Đăk Tô
28-5-2015
Trong tháng 4/2015, Thường trực HĐND huyện đã điều hòa, phối hợp tổ chức Hội nghị giao ban quý I năm 2015 giữa Thường trực HĐND huyện với các Ban HĐND huyện và Thường trực HĐND các xã, thị trấn; Tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khoá XII về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và phân bổ ngân sách địa phương năm 2015 tại các xã và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; Tổ chức lấy ý kiến tham gia Dự án Luật tổ chức chính quyền địa phương và Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc UBND huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan xem xét, trả lời và giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 9 HĐND huyện; Tham dự kỳ họp bất thường HĐND tỉnh khóa X về kiện toàn, bầu bổ sung một số chức danh trong Thường trực HĐND, UBND tỉnh...
Kết quả hoạt động tháng 4 và chương trình công tác tháng 5/2015 của Thường trực HĐND huyện Đăk Tô

Tháng 5/2015, Thường trực HĐND huyện tập trung phối hợp thực hiện một số nội dung chính sau: Tổ chức kỳ họp bất thường HĐND huyện khóa XII để kiện toàn, bầu bổ sung chức danh chủ chốt trong Thường trực HĐND huyện; Tham gia cùng với Ban Pháp chế và Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với lực luợng Công an xã và việc sắp xếp, bố trí và tổ chức hoạt động của các cơ sở sản xuất kinh doanh vào Cụm công nghiệp và dịch vụ 24/4 trên địa bàn huyện; Tham gia cùng với Đoàn ĐBQH tỉnh và Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII và giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện; Chuẩn bị nội dung và tổ chức họp thường kỳ Thường trực HĐND huyện tháng 5 năm 2015 để đánh giá tình hình hoạt động của Thường trực HĐND huyện và dự kiến nội dung, chương trình và thời gian tổ chức kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XII./.

MT  
Tin liên quan:
Icon Kết quả công tác quý I và chương trình công tác quý II/2015 của Thường trực HĐND thành phố Kon Tum
Icon Chương trình giám sát, khảo sát năm 2015 của Thường trực HĐND huyện Ngọc Hồi
Icon Kết quả công tác tháng 12/2014 và Chương trình công tác tháng 01/2015 của Thường trực HĐND thành phố Kon Tum
Icon Kết quả hoạt động quý III và chương trình công tác quý IV/2014 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Đăk Glei
Icon Hội đồng nhân dân huyện Kon Rẫy chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016
Icon Kết quả hoạt động Quý III và chương trình công tác Quý IV/2014 của Thường trực HĐND huyện Kon Rẫy
Icon Kỳ họp thứ 9- HĐND thành phố Kon Tum khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016
Icon Hội đồng nhân dân huyện Sa Thầy chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2011 – 2016
Icon Tình hình hoạt động tháng 9 và chương trình công tác tháng 10/2014 của Thường trực HĐND huyện Đăk Tô
Icon Kết quả công tác tháng 9 và Chương trình công tác tháng 10/2014 của Thường trực HĐND thành phố Kon Tum
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE