banner
Thứ 7, ngày 18/5/2024
Các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh
7-6-2021

Ban kinh tế và Ngân sách

1. Ông Hồ Văn Đà, Trưởng Ban 

2. Ông Nguyễn Xuân Khánh, Phó Trưởng Ban 

3. Ông A Hơn, Ủy viên

4. Bà Đinh Thị Hà, Ủy viên

5. Ông Nguyễn Quang Thạch, Ủy viên

6. Ông  Hoàng Trung Thông, Ủy viên

7. Ông Võ Duy Tuấn, Ủy viên

Ban pháp chế

1. Ông Trần Bá Tuấn, Trưởng Ban

2. Ông A Tuân, Phó Trưởng Ban

3. Ông Xiêng Thanh Phúc, Ủy viên

4. Bà Y Phương, Ủy viên

5. Bà Trần Lan Phương Ủy viên

6. Ông Lê Minh Chính, Ủy viên

7. Ông Hồ anh Tuấn, Ủy viên

Ban Văn hóa - Xã hội

1. Bà Phan Thị Thủy, Trưởng Ban 

2. Bà  Huỳnh Thị Hồng, Phó Trưởng Ban

3. Ông Võ Thanh Chín, Ủy viên

4. Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên

5. Ông Đào Duy Khánh, Ủy viên

6. Ông Rơ Châm Long, Ủy viên

7. Bà Đinh Thị Hồng Thu, Ủy viên

Ban Dân tộc

1. Ông Blong Tiến, Trưởng Ban

2. Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Phó Trưởng Ban

3. Ông Đinh Cao Cường, Ủy viên

4. Ông A Dân, Ủy viên

5. Bà Y Sâm, Ủy viên

6. Ông Ka Ba Thành, Ủy viên

7. Bà Ksor HTư, Ủy viên

 

  
Tin liên quan:
Icon Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE