Số/Ký hiệu   Ngày ban hành  Trích yếu
27/NQ-HĐND 16/12/2010 Về tổng biên chế sự nghiệp năm 2011 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
21/NQ-HĐND 16/12/2010 Về việc cho thôi giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum khóa IX, nhiệm kỳ 2004 – 2011
23 /NQ-HĐND 16/12/2010 Về việc cho thôi làm nhiệm vụ Thư ký kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa IX, nhiệm kỳ 2004 – 2011
28 /2010/NQ-HĐND 16/12/2010 Về học phí các trường công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum
29 /2010/NQ-HĐND 16/12/2010 Về kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 08/2005/NQ-HĐND ngày 22/7/2005 và Nghị quyết số 15/2008/NQ-HĐND ngày 16/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX đến hết năm 2011
25 /NQ-HĐND 16/12/2010 Về chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm 2011
26 /2010/NQ-HĐND 16/12/2010 Về kinh phí hoạt động năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh
33/2010/NQ-HĐND 17/12/2010 Về quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp
31/2010/NQ-HĐND 17/12/2010 Về quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị, chế độ đón tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước áp dụng trên địa bàn tỉnh
19/2010/NQ-HĐND 16/12/2010 Về ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên và phân cấp ngân sách Nhà nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2015
34/2010/NQ-HĐND 17/12/2010 Về bảng giá đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
32/2010/NQ-HĐND 17/12/2010 Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh giai đoạn 2011-2015
18/2010/NQ-HĐND 16/12/2010 Về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2011
20/2010/NQ-HĐND 16/12/2010 Về dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách năm 2011
30/2010/NQ-HĐND 16/12/2010 Về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và phân bổ kết dư ngân sách tỉnh năm 2009
01 /NQ-HĐND 24/4/2014 Về thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Sa Thầy để thành lập huyện Ia H’Drai.
12/NQ-HĐND 11/7/2014 Về việc thành lập các thôn thuộc các xã Ia Dom, Ia Đal, Ia Tơi, Sa Nghĩa, Hơ Moong và Rờ Kơi, huyện Sa Thầy
02/2014/NQ-HĐND 11/7/2014 Về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2014; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2014
18/NQ-HĐND 12/10/2014 Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu
19/2014/NQ-HĐND 10/12/2014 Về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2015
Trang trước  Trang sau