banner
Thứ 7, ngày 18/5/2024
Nghị quyết kỳ họp thứ 2

 

NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ 2, HĐND TỈNH NHIỆM KỲ 2021-2026  

STT

TRÍCH YẾU

FILE ĐÍNH KÈM

(Click vào file đính kèm để tải về)

01

Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

  Nghị quyết 

02

Nghị quyết số 57/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định về phân cấp ngân sách nhà nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2022-2025.

  Nghị quyết

03

Nghị quyết số 58/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022

  Nghị quyết

04

Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2022.

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

05

Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và phân bổ kết dư ngân sách tỉnh năm 2020.

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

06

Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022 tỉnh Kon Tum

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

07 

Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư Dự án Tôn tạo, phục hồi, sửa chữa, xây dựng Di tích lịch sử cách mạng khu Căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum.

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

08

Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Kon Tum. 

  Nghị quyết 

09

Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư Dự án Chuyển đổi, triển khai hệ thống mạng, bảo mật internet IPv6 và hệ thống phân giải tên miền DNSSEC tỉnh Kon Tum.

  Nghị quyết

10

Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2022.

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

11

Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2022 và dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Nghị quyết 

  Phụ lục kèm theo

12

Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022.

  Nghị quyết

13

Nghị quyết số 68/2021/NQ-HĐND ngày 14/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội, đối tượng khó khăn khác chưa quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP được hưởng chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Nghị quyết

14

Nghị quyết số 69/2021/NQ-HĐND ngày 14/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức hỗ trợ cho trẻ em, giáo viên, cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Nghị quyết

15

Nghị quyết số 70/2021/NQ-HĐND ngày 14/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức tiền công cụ thể cho từng chức danh thành viên thực hiện các nhiệm vụ thi đối với giáo dục phổ thông; nội dung, mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Nghị quyết

  Phụ lục 1 kèm theo

  Phụ lục 2 kèm theo

16

Nghị quyết số 71/2021/NQ-HĐND ngày 14/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Nghị quyết

17

Nghị quyết số 72/2021/NQ-HĐND ngày 14/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 73/2020/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi hỗ trợ, mức tặng quà cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Nghị quyết 

18

Nghị quyết số 73/2021/NQ-HĐND ngày 14/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nội dung và mức chi thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 tại tỉnh Kon Tum.

  Nghị quyết

19

Nghị quyết số 74/2021/NQ-HĐND ngày 14/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định về mức chi phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Nghị quyết 

20

Nghị quyết số 75/NQ-HĐND ngày 14/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án đề nghị công nhận thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum là đô thị loại II.

  Nghị quyết

  Đề án kèm theo

  Phụ lục kèm theo

21

Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 14/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án phát triển các vùng kinh tế động lực tỉnh Kon Tum tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

  Nghị quyết

  Đề án kèm theo

22

Nghị quyết số 77/NQ-HĐND ngày 14/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch vay, trả nợ công năm 2022

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

23

Nghị quyết số 78/2021/NQ-HĐND ngày 14/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 26/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

  Nghị quyết 

  Phụ lục 1 kèm theo

  Phụ lục 2 kèm theo

24

Nghị quyết số 79/2021/NQ-HĐND ngày 14/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Danh mục chi tiết dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Nghị quyết

  Phụ lục 1 kèm theo

  Phụ lục 2 kèm theo

  Phụ lục 3 kèm theo

  Phụ lục 4 kèm theo

  Phụ lục 5 kèm theo

  Phụ lục 6 kèm theo

  Phụ lục 7 kèm theo

  Phụ lục 8 kèm theo

  Phụ lục 9 kèm theo

  Phụ lục 10 kèm theo

  Phụ lục 11 kèm theo

25

Nghị quyết số 80/2021/NQ-HĐND ngày 14/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Nghị quyết

  Phụ lục 1 kèm theo

  Phụ lục 2 kèm theo

  Phụ lục 3 kèm theo

  Phụ lục 4 kèm theo

26

Nghị quyết số 81/2021/NQ-HĐND ngày 14/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  Nghị quyết

  Qui định kèm theo

27

Nghị quyết số 82/2021/NQ-HĐND ngày 14/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

  Nghị quyết

  Quy chế kèm theo

28

Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 14/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập Đoàn giám sát tình hình triển khai thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế và công tác khám chữa bệnh đối với người dân tộc thiểu số thuộc nhóm đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng và hỗ trợ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Nghị quyết 

29

Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 14/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập Đoàn giám sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 67/2019/NQ-HĐND ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua Đề án cho vay tiêu dùng từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động "tín dụng đen" trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Nghị quyết

30

Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 14/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2022.

  Nghị quyết

  Kế hoạch kèm theo

31

Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 14/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 64/2016/NQ-HĐND ngày 19/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Nghị quyết số 39/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 và Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 64/2016/NQ-HĐND.

  Nghị quyết

  Báo cáo kèm theo

  Phụ lục 1 kèm theo

  Phụ lục 2 kèm theo

  Phụ lục 3 kèm theo

  Phụ lục 4 kèm theo

  Phụ lục 5 kèm theo

  Phụ lục 6 kèm theo

 

 

STT

TRÍCH YẾU

FILE ĐÍNH KÈM

(Click vào file đính kèm để tải về)

01

Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

  Nghị quyết 

02

Nghị quyết số 57/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định về phân cấp ngân sách nhà nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2022-2025.

  Nghị quyết

03

Nghị quyết số 58/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022

  Nghị quyết

04

Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2022.

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

05

Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và phân bổ kết dư ngân sách tỉnh năm 2020.

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

06

Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022 tỉnh Kon Tum

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

07 

Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư Dự án Tôn tạo, phục hồi, sửa chữa, xây dựng Di tích lịch sử cách mạng khu Căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum.

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

08

Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Kon Tum. 

  Nghị quyết 

09

Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư Dự án Chuyển đổi, triển khai hệ thống mạng, bảo mật internet IPv6 và hệ thống phân giải tên miền DNSSEC tỉnh Kon Tum.

  Nghị quyết

10

Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2022.

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

11

Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2022 và dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Nghị quyết 

  Phụ lục kèm theo

12

Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022.

  Nghị quyết

13

Nghị quyết số 68/2021/NQ-HĐND ngày 14/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội, đối tượng khó khăn khác chưa quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP được hưởng chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Nghị quyết

14

Nghị quyết số 69/2021/NQ-HĐND ngày 14/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức hỗ trợ cho trẻ em, giáo viên, cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Nghị quyết

15

Nghị quyết số 70/2021/NQ-HĐND ngày 14/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức tiền công cụ thể cho từng chức danh thành viên thực hiện các nhiệm vụ thi đối với giáo dục phổ thông; nội dung, mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Nghị quyết

  Phụ lục 1 kèm theo

  Phụ lục 2 kèm theo

16

Nghị quyết số 71/2021/NQ-HĐND ngày 14/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Nghị quyết

17

Nghị quyết số 72/2021/NQ-HĐND ngày 14/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 73/2020/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi hỗ trợ, mức tặng quà cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Nghị quyết 

18

Nghị quyết số 73/2021/NQ-HĐND ngày 14/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nội dung và mức chi thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 tại tỉnh Kon Tum.

  Nghị quyết

19

Nghị quyết số 74/2021/NQ-HĐND ngày 14/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định về mức chi phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Nghị quyết 

20

Nghị quyết số 75/NQ-HĐND ngày 14/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án đề nghị công nhận thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum là đô thị loại II.

  Nghị quyết

  Đề án kèm theo

  Phụ lục kèm theo

21

Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 14/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án phát triển các vùng kinh tế động lực tỉnh Kon Tum tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

  Nghị quyết

  Đề án kèm theo

22

Nghị quyết số 77/NQ-HĐND ngày 14/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch vay, trả nợ công năm 2022

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

23

Nghị quyết số 78/2021/NQ-HĐND ngày 14/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 26/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

  Nghị quyết 

  Phụ lục 1 kèm theo

  Phụ lục 2 kèm theo

24

Nghị quyết số 79/2021/NQ-HĐND ngày 14/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Danh mục chi tiết dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Nghị quyết

  Phụ lục 1 kèm theo

  Phụ lục 2 kèm theo

  Phụ lục 3 kèm theo

  Phụ lục 4 kèm theo

  Phụ lục 5 kèm theo

  Phụ lục 6 kèm theo

  Phụ lục 7 kèm theo

  Phụ lục 8 kèm theo

  Phụ lục 9 kèm theo

  Phụ lục 10 kèm theo

  Phụ lục 11 kèm theo

25

Nghị quyết số 80/2021/NQ-HĐND ngày 14/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Nghị quyết

  Phụ lục 1 kèm theo

  Phụ lục 2 kèm theo

  Phụ lục 3 kèm theo

  Phụ lục 4 kèm theo

26

Nghị quyết số 81/2021/NQ-HĐND ngày 14/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  Nghị quyết

  Qui định kèm theo

27

Nghị quyết số 82/2021/NQ-HĐND ngày 14/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

  Nghị quyết

  Quy chế kèm theo

28

Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 14/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập Đoàn giám sát tình hình triển khai thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế và công tác khám chữa bệnh đối với người dân tộc thiểu số thuộc nhóm đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng và hỗ trợ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Nghị quyết 

29

Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 14/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập Đoàn giám sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 67/2019/NQ-HĐND ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua Đề án cho vay tiêu dùng từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động "tín dụng đen" trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Nghị quyết

30

Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 14/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2022.

  Nghị quyết

  Kế hoạch kèm theo

31

Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 14/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 64/2016/NQ-HĐND ngày 19/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Nghị quyết số 39/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 và Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 64/2016/NQ-HĐND.

  Nghị quyết

  Báo cáo kèm theo

  Phụ lục 1 kèm theo

  Phụ lục 2 kèm theo

  Phụ lục 3 kèm theo

  Phụ lục 4 kèm theo

  Phụ lục 5 kèm theo

  Phụ lục 6 kèm theo

 

Số lượt xem:431