banner
Chủ nhật, ngày 19/5/2024
Nghị quyết kỳ họp chuyên đề tháng 8- 2022

01

Nghị quyết số 50 về chủ trương đầu tư và bổ sung trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 của Dự án Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 03 Bệnh viện đa khoa khu vực, trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Kon Tum

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

02

Nghị quyết số 51 về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Tôn tạo, phục dựng, sửa chữa, xây dựng Di tích lịch sử cách mạng khu Căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

03

Nghị quyết số 52 về sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Nghị quyết của HĐND tỉnh

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

04

Nghị quyết số 53 về Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2022 ( bổ sung) trên địa bàn tỉnh Kon Tum ( lần 2)

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

05

Nghị quyết số 54 về danh mục dự án đầu tư năm 2022 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

06

Nghị quyết số 55 Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 và kế hoạch năm 2021 kéo dài 

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

07

Nghị quyết số 56 Phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2022 tỉnh Kon Tum (đợt 4)

   Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

08

Nghị quyết số 57 Quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương 

   Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

09

Nghị quyết số 58 Quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030” và hỗ trợ người dân tham gia học xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Kon Tum

   Nghị quyết

10

Nghị quyết số 59 Ban hành Quy định cơ chế huy động nguồn vốn tín dụng và nguồn vốn hợp pháp khác thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

11

Nghị quyết số 60 ban hành Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

12

Nghị quyết số 61 Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho từng nội dung, công việc cụ thể thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

 

  Nghị quyết

 

13

Nghị quyết số 62 quy định cơ chế lồng ghép các nguồn vốn trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025

   Nghị quyết

 

Số lượt xem:376