banner
Chủ nhật, ngày 19/5/2024
Nghị quyết kỳ họp thứ 4

NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ 4, HĐND TỈNH NHIỆM KỲ 2021-2026

STT

TRÍCH YẾU

FILE ĐÍNH KÈM

(Click vào file đính kèm để tải về)

01

Nghị quyết số 74 miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026

  Nghị quyết

02

Nghị quyết số 75 xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026

  Nghị quyết

03

Nghị quyết số 76 miễn nhiệm Hội thẩm toà án nhân tỉnh Kon Tum

  Nghị quyết

04

Nghị quyết số 77 xác nhận kết quả bầu Hội thẩm toà án nhân tỉnh Kon Tum

  Nghị quyết

05

Nghị quyết số 78 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

06

Nghị quyết số 79 về dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2023

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

07

Nghị quyết số 80 về phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2023

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

08

Nghị quyết số 81 về phê duyệt kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

09

Nghị quyết số 82 về kế hoạch vay, trả nợ công năm 2023

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

10

Nghị quyết số 83 về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và phân bổ kết dư ngân sách tỉnh năm 2021

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

11 Nghị quyết số 84 về giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022   Nghị quyết 
12 Nghị quyết số 85 về tỷ lệ số lượng dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum   Nghị quyết
13 Nghị quyết số 86 ban hành Quy định nội dung và mức hỗ trợ kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  Nghị quyết

  Quy định kèm theo 

14 Nghị quyết số 87 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 60/2022/NQ-HĐND ngày 29 tháng 8 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025   Nghị quyết
15 Nghị quyết số 88 Quy định nội dung chi, mức chi hỗ trợ thực hiện Dự án 5 (Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo) và Dự án 6 (Truyền thông và giảm nghèo về thông tin) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum   Nghị quyết 

16

Nghị quyết số 89 quy định điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Nghị quyết

17

Nghị quyết số 90 quy định địa bàn hạch toán số thu ngân sách nhà nước từ nguồn thu thuế giá trị gia tăng khấu trừ công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  Nghị quyết

18

Nghị quyết số 91 quy định mức chi bảo đảm cho công tác thỏa thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  Nghị quyết

19

Nghị quyết số 92 Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 24/2019/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  Nghị quyết

20

Nghị quyết số 93 quy định mức phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  Nghị quyết

21

Nghị quyết số 94 Sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 73/2020/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi hỗ trợ, mức tặng quà cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  Nghị quyết

22

Nghị quyết số 95 về việc bãi bỏ các Nghị quyết về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Kon Tum giai đoạn 2012 - 2020 và định hướng đến năm 2030 do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành

  Nghị quyết

23

Nghị quyết số 96 về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2030

  Nghị quyết

24

Nghị quyết số 97 thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  Nghị quyết

  Phụ lục 01 kèm theo

  Phụ lục 02 kèm theo

  Phụ lục 03 kèm theo

25

Nghị quyết số 98 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào mục đích khác của các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Kon Tum

   Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

26

Nghị quyết số 99 Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi, quy định vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

27

Nghị quyết số 100 về điều chỉnh chủ trương đầu tư và bổ sung kế hoạch vốn trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương của Dự án Hỗ trợ phát triển khu vực biên giới - Tiểu Dự án tỉnh Kon Tum

   Nghị quyết

   Phụ lục kèm theo

28

Nghị quyết số 101 về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa nâng cấp Đập Đăk Cấm, thành phố Kon Tum

  Nghị quyết

29

Nghị quyết số 102 về điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án do Văn phòng Tỉnh ủy quản lý dự án

  Nghị quyết

30

Nghị quyết số 103 về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Kè chống sạt lở bờ suối Đăk Ter, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum

  Nghị quyết

31

Nghị quyết số 104 về điều chỉnh chủ trương đầu tư Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng xây dựng doanh trại các đơn vị thuộc Sư đoàn 10 tại xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum

  Nghị quyết

32

Nghị quyết số 105 ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

33

Nghị quyết số 106 về kết quả giám sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 67/2019/NQ-HĐND ngày 30/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua Đề án cho vay tiêu dùng từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  Nghị quyết

34

Nghị quyết số 107 về thành lập Đoàn giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ rừng

  Nghị quyết

35

Nghị quyết số 108 về thành lập Đoàn giám sát việc triển khai công tác đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  Nghị quyết

36 

Nghị quyết số 109 về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2023

  Nghị quyết

  Phụ lục kèm theo

37

Nghị quyết số 110 về kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023.

  Nghị quyết

38

Nghị quyết số 111 về chất vấn tại kỳ họp thứ 4 

  Nghị quyết

 

Số lượt xem:679