banner
Thứ 7, ngày 18/5/2024
Nghị quyết kỳ họp thứ 5
TT Trích yếu Tải
1 Về cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum Khoá XI, Nhiệm kỳ 2016-2021 Tải tài liệu
2 Về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018 Tải tài liệu
3 Về dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2018 Tải tài liệu
4 Về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2018 tỉnh Kon Tum Tải tài liệu
5 Về biên chế công chức tỉnh Kon Tum năm 2018 Tải tài liệu
6 Về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và phân bổ kết dư ngân sách tỉnh năm 2016 Tải tài liệu
7 Về kế hoạch vay, trả nợ công năm 2018 Tải tài liệu
8 Về Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2018 và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum Tải tài liệu
9 Quy định nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Tải tài liệu
10 Quy định việc phân chia nguồn thu tiền chậm nộp cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2020 Tải tài liệu
11 Quy định định mức kinh phí hỗ trợ việc tổ chức, thực hiện lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum Tải tài liệu
12 Về việc phê duyệt biên chế sự nghiệp tỉnh Kon Tum năm 2018 Tải tài liệu
13
Bổ sung giá đất vào Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành theo Nghị quyết số 25/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa X
Tải tài liệu
14 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 64/2016/NQ-HĐND ngày 19/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum Khóa XI Kỳ họp thứ 2 về Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh Kon Tum Tải tài liệu
15 Quy định mức hỗ trợ chi phí khám sức khỏe, điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh Kon Tum Tải tài liệu
16 Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum Tải tài liệu
17
Về tiêu chí xác định đường, phố và công trình công cộng có quy mô lớn, ý nghĩa quan trọng thuộc thẩm quyền quyết định đặt, đổi tên của Hội đồng nhân dân tỉnh
Tải tài liệu
18 Bãi bỏ các Nghị quyết và một số nội dung trong các Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Tải tài liệu
19 Quy định một số nội dung và mức chi thực hiện các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum Tải tài liệu
20 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum Tải tài liệu
21 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định một số chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp Tải tài liệu
22 Về Phương án cho thuê rừng để quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, kết hợp phát triển cây Sâm Ngọc Linh tại huyện Đăk Glei và Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum Tải tài liệu
23 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 36/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 26/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ nguồn thu tiền quyền sử dụng rừng Tải tài liệu
24 Về kinh phí hoạt động năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tải tài liệu
25 Về kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tải tài liệu
26 Thành lập Đoàn giám sát “Tình hình tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh” Tải tài liệu
27 Thành lập Đoàn giám sát về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018 Tải tài liệu

 

Số lượt xem:190