banner
Chủ nhật, ngày 19/5/2024
Nghị quyết kỳ họp bất thường tháng 9 - 2019
TT Trích yếu Tải
1 Miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 Tải tại đây
2 Bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2016-2021 Tải tại đây
3 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về biên chế công chức tỉnh Kon Tum năm 2019 Tải tại đây
4 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2019 Tải tại đây
5 Về việc bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 cho Dự án đầu tư hạ tầng phát triển quỹ đất khu đô thị phía nam cầu Đăk Bla, thánh phố Kon Tum Tải tại đây
6 Về việc bổ sung Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2019 tỉnh Kon Tum Tải tại đây
7 Về việc điều chỉnh đầu tư dự án Cầu số 2 qua sông Đăk Bla (từ Phường Trường Chinh đi khu dân cư thôn Kon Jơ Ri, xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum) Tải tại đây
8 Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2020 tỉnh Kon Tum Tải tại đây
9 về Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2019 và các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum Tải tại đây
10 Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Mua sắm trang thiết bị y tế để nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh từ bệnh viện hạng II Tải tại đây

Số lượt xem:184