banner
Chủ nhật, ngày 19/5/2024
Nghị quyết kỳ họp thứ 11
TT Trích yếu Tải
1 Nghị quyết số 55 Bầu ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Khóa XI nhiệm 2016-2021 Tải tại đây
2 Nghị quyết số 56 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 Tải tại đây
3 Nghị quyết số 57 Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án hệ thống xử lý nước thải tập trung Cụm công nghiệp Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum Tải tại đây
4 Nghị quyết số 58 về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án chỉnh trang đô thị, di dời Bến xe Kon Tum về phía Bắc thành phố Kon Tum theo quy hoạch Tải tại đây
5 Nghị quyết số 59 về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Quốc môn Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum Tải tại đây
6 Nghị quyết số 60 điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trụ sở làm việc Huyện ủym HĐND, UBND, Mặt trận đoàn thể và các công trình phụ trợ huyện Ia H'Drai Tải tại đây
7 Nghị quyết số 61 Về việc phân bổ, sử dụng ngân sách tỉnh năm 2020 mua sắm trang thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 Tải tại đây
8 Nghị quyết số 62 về chủ trương đầu tư mua thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2, lớp 6 cho các cơ sở giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông Tải tại đây
9 Nghị quyết số 63 Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Kon Tum Tải tại đây
10 Nghị quyết số 66 Về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và phân bổ kết dư ngân sách tỉnh năm 2019 Tải tại đây
11 Nghị quyết số 67  Phê duyệt Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2021 tỉnh kon Tum Tải tại đây
12 Nghị quyết số 68 Về Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2021 Tải tại đây
13 Nghị quyết số 69 Về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 Tải tại đây
14 Nghị quyết số 70 về Kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021-2025 tỉnh Kon Tum Tải tại đây
15 Nghị quyết sô 71 về chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp Trung Tâm Y tế huyện Ia H'Drai Tải tại đây
16 Nghị quyết số 72 Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù cho các huấn luyện viên, vận động viên thể thao tập trung tập huấn, thi đấu của tỉnh kon tum Tải tại đây
17 Nghị quyết số 73 mức chi hỗ trợ, mức tặng quà cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh Kon Tum Tải tại đây
18 Nghị quyết số 74 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 26 Tải tại đây
19 Nghị quyết số 75 về Đề án Khai thác quỹ đất để tạo vốn phát triển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông dọc tuyến đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi quốc lộ 24 Tải tại đây
20 Nghị quyết số 76 Về Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2021 và các dự án có nhu cầu uyển mục đích sử dụng đất trồng lúa Tải tại đây
21 Nghị quyết số 77 Phân bổ chi tiết nguồn thu tiền sử dụng đất (đợt 3) năm 2020 Tải tại đây
22 Nghị quyết số 78  Quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với các cơ sở giáo dục công lập Tải tại đây
23 Nghị quyết số 79  Ban hành Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ Tải tại đây
24 Nghị quyết số 80 về Giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2021 Tải tại đây
25 Nghị quyết số 81 Về việc phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh kon Tum Tải tại đây
26 Nghị quyết số 82 Về kinh phí hoạt động năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tải tại đây
27 Nghị quyết số 83 Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ 6 tháng đầu năm 2021 của HĐND tỉnh Tải tại đây

Số lượt xem:232