banner
Thứ 7, ngày 18/5/2024
Nghị quyết kỳ họp thứ 7
TT Trích yếu Tải
1 Nghị quyết số 19 Về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2014 Tải tại đây
2 Nghị quyết số 20 Về dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách năm 2014 Tải tại đây
3 Nghị quyết số 21 Về chương trình công tác năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tải tại đây
4 Nghị quyết số 22 Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2014 Tải tại đây
5 Nghị quyết số 23 Về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và phân bổ kết dư ngân sách tỉnh năm 2012 Tải tại đây
6 Nghị quyết số 24 Về bảng giá đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Kon Tum Tải tại đây
7 Nghị quyết số 26 Về mức thù lao hàng tháng đối với thành viên  Đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã Tải tại đây
8 Nghị quyết số 28 Về quy định chế độ chi tiêu tài chính tổ chức các giải thi đấu thể thao tỉnh Kon Tum Tải tại đây
9 Nghị quyết số 29 Về mức chi cho công tác xóa mù chữ, hỗ trợ phổ cập giáo dục trên địa bàn tỉnh Kon Tum Tải tại đây
10 Nghị quyết số 30 Về ban hành phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Kon Tum Tải tại đây
11 Nghị quyết số 33 Về kinh phí hoạt động năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tải tại đây
12 Nghị quyết số 34 Về thông qua Đề án tổ chức, xây dựng, huấn luyện, hoạt động và chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ trên bàn tỉnh Tải tại đây
13 Nghị quyết số 35 Về việc thông qua Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả bảo vệ an ninh trật tự của lực lượng công an xã trên địa bàn Tải tại đây
14 Nghị quyết sô 36 Về sửa đổi Nghị quyết số 052012NQ-HĐND ngày 0542012 và Nghị quyết 132013NQ-HĐND ngày 0472013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tải tại đây

Số lượt xem:183