banner
Chủ nhật, ngày 19/5/2024
Nghị quyết kỳ họp bất thường tháng 5 -2015
TT Trích yếu Tải
1 Nghị quyết số 01 Về việc cho thôi giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khoa X Tải tại đây
2 Nghị quyết số 03 Về xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa X Tải tại đây
3 Nghị quyết số 04 Về việc cho thôi thành viên Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khoá X Tải tại đây
4 Nghị quyết số 05 Về việc cho thôi Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum khoá X Tải tại đây
5 Nghị quyết số 06 Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum khoá X Tải tại đây
6 Nghị quyết số 07 Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum khoá X Tải tại đây
7 Nghị quyết số 08 Về ban hành tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh Kon Tum Tải tại đây

Số lượt xem:178