banner
Thứ 7, ngày 18/5/2024
Nghị quyết kỳ họp thứ 6
TT Trích yếu Tải
1 Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006-2010 Tải tại đây
2 Về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Uỷ ban nhân dân tỉnh
Kon Tum khoá IX, nhiệm kỳ 2004-2009 đối với Ông Nguyễn Xinh
Tải tại đây
3 Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Uỷ viên Ủy ban nhân dân
tỉnh Kon Tum khoá IX, nhiệm kỳ 2004-2009
Tải tại đây
4 Về danh mục công trình trọng điểm 5 năm 2006 – 2010
 
Tải tại đây
Tải tại đây
5 Về việc điều chỉnh, bổ sung Chương trình nội dung các kỳ họp
của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khoá IX, nhiệm kỳ 2004-2009
 
Tải tại đây
6 Về mở rộng Khu công nghiệp Hòa Bình, thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum Tải tại đây
7 Về việc thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Kon Tum Tải tại đây
8 Về việc thông qua Đề án xã hội hóa thể dục thể thao tỉnh Kon Tum giai đoạn 2006 - 2010 Tải tại đây

Số lượt xem:214