banner
Chủ nhật, ngày 19/5/2024
Nghị quyết kỳ họp thứ 15
TT Trích yếu Tải
1 Về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2011 Tải tại đây
2 Về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum khóa IX, nhiệm kỳ 2004 - 2011 Tải tại đây
3 Về kinh phí hoạt động năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tải tại đây
4 Về tổng biên chế sự nghiệp năm 2011 trên địa bàn tỉnh Kon Tum Tải tại đây
5 Về việc cho thôi giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum khóa IX, nhiệm kỳ 2004 – 2011 Tải tại đây
6 Về việc cho thôi làm nhiệm vụ Thư ký kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa IX, nhiệm kỳ 2004 – 2011 Tải tại đây
7 Về học phí các trường công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum Tải tại đây
8 Về kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 08/2005/NQ-HĐND ngày 22/7/2005 và Nghị quyết số 15/2008/NQ-HĐND ngày 16/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX đến hết năm 2011 Tải tại đây
9 Về quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp Tải tại đây
10 Về quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị, chế độ đón tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Tải tại đây
11 Về chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm 2011 Tải tại đây
12 Về ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên và phân cấp ngân sách Nhà nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2015 Tải tại đây
13 Về bảng giá đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Kon Tum Tải tại đây
14 Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh giai đoạn 2011-2015 Tải tại đây
15 Về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2011 Tải tại đây
16 Về dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách năm 2011 Tải tại đây
17 Về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và phân bổ
kết dư ngân sách tỉnh năm 2009
Tải tại đây

Số lượt xem:235