banner
Thứ 7, ngày 18/5/2024
Nghị quyết kỳ họp chuyên đề tháng 4- 2023

STT

TRÍCH YẾU

ĐÍNH KÈM

(Click vào file đính kèm để tải về)

01 Nghị quyết số 01 về miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026   - Nghị quyết
02 Nghị quyết số 02 về xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026   - Nghị quyết

03

Nghị quyết số 03 về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8, xã ĐăkPxi, huyện ĐăkHà (Đoạn qua địa phận huyện Đăk Hà)

  - Nghị quyết

04

Nghị quyết số 04 về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đường từ Quốc lộ 40B huyện Tu Mơ Rông đi thôn 8, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà (Đoạn qua địa phận huyện Tu Mơ Rông)

  - Nghị quyết

05

Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Cơ sở huấn luyện dự bị động viên/Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum;

  -  Nghị quyết

06

Nghị quyết số 06 về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Kè chống sạt lở sông Đăk Tờ Kan (đoạn cầu 42), huyện Đăk Tô

  - Nghị quyết

07

Nghị quyết số 07 về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đường từ Quốc lộ 24 đi khu nghỉ dưỡng khu vực Đông Nam

  - Nghị quyết

08

Nghị quyết số 08 về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2, lớp 6 cho các cơ sở giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

  - Nghị quyết

09

Nghị quyết số 09 về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 sang năm 2023 và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư năm 2022 chuyển nguồn sang năm 2023 chưa phân bổ chi tiết

  -  Nghị quyết

  - Phụ lục kèm theo

10

Nghị quyết số 10 về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và điều chỉnh chỉ tiêu thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  - Nghị quyết

  - Phụ lục kèm theo

11

Nghị quyết số 11 phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài năm 2021

  - Nghị quyết

12

Nghị quyết số 12 Sửa đổi, bổ sung điểm 3.1, khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND ngày 04 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020

  - Nghị quyết

  - Phụ lục 01 kèm theo

  - Phụ lục 02 kèm theo

  - Phụ lục 03 kèm theo

13

Nghị quyết số 13 thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2023 trên địa bàn các huyện (bổ sung)

  - Nghị quyết

  - Phụ lục 01 kèm theo

  - Phụ lục 02 kèm theo

  - Phụ lục 03 kèm theo

14

Nghị quyết số 14 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum (bổ sung).

  - Nghị quyết

  - Phụ lục kèm theo

15

Nghị quyết số 15  thông qua Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Măng Đen, huyện Kon Plông đến năm 2045

  - Nghị quyết

16

Nghị quyết số 16 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 26/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

  - Nghị quyết

17

Nghị quyết số 17 bãi bỏ một số điểm tại khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 57/2021/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2021 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 12 tháng 3 năm 2021 và kéo dài thời gian thực hiện một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum.

  - Nghị quyết

18

Nghị quyết số 18 về việc phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2023

  - Nghị quyết

19

Nghị quyết số 19 về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2023

  - Nghị quyết

  - Phụ lục kèm theo

20

Nghị quyết số 20 về kết quả giám sát tình hình thực hiện chỉ tiêu kế hoạch trồng rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  - Nghị quyết

 

Số lượt xem:338