banner
Thứ 7, ngày 18/5/2024
Nghị quyết kỳ họp thứ 5

STT

TRÍCH YẾU

FILE ĐÍNH KÈM

(Click vào file đính kèm để tải về)

01

Nghị quyết số 21 về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

   - Nghị quyết

  - Phụ lục kèm theo

02

Nghị quyết số 22 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Nghị quyết số 58/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

  - Nghị quyết

  - Phụ lục kèm theo

03

Nghị quyết số 23 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 37/2018/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  - Nghị quyết

  - Phụ lục kèm theo

04

Nghị quyết số 24 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2020, Nghị quyết số 80/2021/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2021 và Nghị quyết số 32/2022/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  - Nghị quyết

  - Phụ lục kèm theo

05

Nghị quyết số 25 sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định tại Điều 2 Nghị quyết số 79/2021/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành Danh mục chi tiết dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  - Nghị quyết

  - Phu luc V_linh vuc VH, TT, GD, DL

  - Phu luc VIII_ linh vuc Su nghiep kinh te

  - Phu luc XI_linh vuc noi vu

06

Nghị quyết số 26 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND ngày 19 tháng 07 năm 2018 của Hội đồng nhân dân quy định về phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum.

  - Nghị quyết

07

Nghị quyết số 27 Quy định mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  - Nghị quyết

  - Phụ lục kèm theo

08

Nghị quyết số 28 quy định mức chi hỗ trợ cho người được phân công trực tiếp giúp đỡ người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  - Nghị quyết

09

Nghị quyết số 29 Quy định một số mức hỗ trợ để thực hiện Chương trình Bố trí dân cư giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  - Nghị quyết

10

Nghị quyết số 30 sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  - Nghị quyết

11

Nghị quyết số 31 Quy định định mức hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện một (01) dự án, kế hoạch, phương án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  - Nghị quyết

12

Nghị quyết số 32 về phân bổ và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025

  - Nghị quyết

  - Phụ lục kèm theo

13

Nghị quyết số 33 về điều chỉnh kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022, 2023 và phân bổ vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  - Nghị quyết

  - Phụ lục kèm theo

14

Nghị quyết số 34 về dự kiến phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2024 tỉnh Kon Tum.

  - Nghị quyết

  - Bao cao kem theo NQ

  - PL Bao cao

   - PL ke hoach nam 2024

15

Nghị quyết số 35 về chủ trương đầu tư và bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum của dự án: Kè chống sạt lở bờ suối biên giới đoạn giữa cột mốc 23/3 - 23/4 trên biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia

  - Nghị quyết

  - Phụ lục kèm theo

16

Nghị quyết số 36 Phân bổ vốn hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương tỉnh Kon Tum.

  - Nghị quyết

  - Phụ lục kèm theo

17

Nghị quyết số 37 Thông qua Đề án đảm bảo Trụ sở làm việc Công an xã, thị trấn trên địa bản tỉnh Kon Tum.

  - Nghị quyết

  - Đề án kèm theo

18

Nghị quyết số 38 danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2023 (bổ sung) trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  - Nghị quyết

  - Phụ lục 01 kèm theo

  - Phụ lục 02 kèm theo

  - Phụ lục 03 kèm theo

19

Nghị quyết số 39 về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa vào mục đích khác để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Kon Tum (bổ sung)

  - Nghị quyết

  - Phụ lục kèm theo

20

Nghị quyết số 40 quy định mức học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  - Nghị quyết

21

Nghị quyết số 41 đặt tên bổ sung một số tuyến đường trên địa bàn thị trấn Đăk Rve, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum

  - Nghị quyết

22

Nghị quyết số 42 đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum

  - Nghị quyết

  - Phụ lục kèm theo

23

Nghị quyết số 43 về kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh

  - Nghị quyết

24

Nghị quyết số 44 về Chương trình giám sát năm 2024 của HĐND tỉnh.

  - Nghị quyết

25

Nghị quyết số 45 về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh. 

  - Nghị quyết

 

Số lượt xem:614