banner
Chủ nhật, ngày 19/5/2024
Nghị quyết kỳ họp chuyên đề tháng 10 - 2023

STT

TRÍCH YẾU

ĐÍNH KÈM

(Click vào file đính kèm để tải về)

01

Nghị quyết số 46 về Quy định mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  - Nghị quyết

  - Phụ lục kèm theo

02

Nghị quyết số 47 về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh Kon Tum năm 2023

   - Nghị quyết

03

Nghị quyết số 48 về phân cấp cho Hội đồng nhân dân cấp huyện quyết định danh mục dự án đầu tư công, điều chỉnh danh mục dự án đầu tư công trung hạn và hằng năm trong giai đoạn 5 năm của các chương trình mục tiêu quốc gia

  - Nghị quyết

04

Nghị quyết số 49 về thông qua Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

  - Nghị quyết

05

Nghị quyết số 50 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương

  - Nghị quyết

  - Phụ lục kèm theo

06

Nghị quyết số 51 về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách địa phương năm 2023

  - Nghị quyết

  - Phụ lục kèm theo

07

Nghị quyết số 52 về phân bổ chi tiết kế hoạch nguồn ngân sách địa phương năm 2023 (đợt 2).

   - Nghị quyết

   - Phụ lục kèm theo

08

Nghị quyết số 53 về điều chỉnh kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 và phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương năm 2023 bổ sung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum

   - Nghị quyết

   - Phụ lục kèm theo

09

Nghị quyết số 54 về chủ trương đầu tư và bổ sung trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách địa phương của Dự án Đường giao thông từ Tỉnh lộ 674, xã Sa Sơn đi Đài tưởng niệm Chư Tan Kra và sửa chữa, tôn tạo, nâng cấp Đài tưởng niệm Chư Tan Kra

   - Nghị quyết

    - Phụ lục kèm theo

10

Nghị quyết số 55 về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước (Đăk Chà Mòn I, Đăk Pret, Kon Tu, Đăk Loh).

  - Nghị quyết

11

Nghị quyết số 56 điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cầu qua sông Đăk Blà tại thôn 12, xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy.

  - Nghị quyết

12

Nghị quyết số 57 về số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2023.

  - Nghị quyết

  - Phụ lục kèm theo

13

Nghị quyết số 58 về số lượng người ký kết hợp đồng lao động làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và chuyên môn dùng chung thuộc lĩnh vực sự nghiệp giáo dục và y tế năm 2023

  - Nghị quyết

14

Nghị quyết số 59 thông qua Đề án đẩy mạnh phân cấp đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

  - Nghị quyết

  - Đè án kèm theo

 

Số lượt xem:286