banner
Chủ nhật, ngày 19/5/2024
Nghị quyết kỳ họp thứ 6

STT

TRÍCH YẾU

FILE ĐÍNH KÈM

(Click vào file đính kèm để tải về)

01

Nghị quyết số 60 về xác nhận kết quả lấy phiếu tính nhiệm đối với người giữa chức vụ do HĐND tỉnh bầu, nhiệm kỳ 2021-2026

  - Nghị quyết

02

Nghị quyết số 61 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

  - Nghị quyết

  - Phụ lục kèm theo

03

Nghị quyết số 62 về dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2024

  - Nghị quyết

  - Phụ lục kèm theo

04

Nghị quyết số 63 về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2024 tỉnh Kon Tum

  - Nghị quyết

  - Phụ lục kèm theo

05

Nghị quyết số 64 về kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  - Nghị quyết

  - Phụ lục kèm theo

06

Nghị quyết số 65 về kế hoạch vay, trả nợ công năm 2024.

  - Nghị quyết

  - Phụ lục kèm theo

07

Nghị quyết số 66 về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và phân bổ kết dư ngân sách tỉnh năm 2022

  - Nghị quyết

  - Phụ lục kèm theo

08

Nghị quyết số 67 quy định mức hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện công lập và cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng; chi thù lao, hỗ trợ đối với người thực hiện công tác tổ chức cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  - Nghị quyết

09

Nghị quyết số 68 quy định mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  - Nghị quyết

  - Phụ lục kèm theo

10

Nghị quyết số 69 về phân định các nhiệm vụ chi về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  - Nghị quyết

  - Qui định kèm theo

11

Nghị quyết số 70 về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh Kon Tum năm 2024.

  - Nghị quyết

12

Nghị quyết sô 71 Quy định nội dung và mức hỗ trợ từ nguồn kinh phí sự nghiệp ngân sách trung ương để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  - Nghị quyết

  - Qui đinh kèm theo

13

Nghị quyết số 72 nội dung hỗ trợ dự án, kế hoạch liên kết theo chuỗi giá trị; mẫu hồ sơ, trình tự thủ tục, tiêu chí lựa chọn dự án, kế hoạch liên kết trong các ngành, nghề, lĩnh vực khác không thuộc lĩnh vực sản xuất nông nghiệp; nội dung hỗ trợ, trình tự, thủ tục, mẫu hồ sơ, tiêu chí lựa chọn dự án, phương án sản xuất cộng đồng trong thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  - Nghị quyết

  - Qui định kèm theo

14

Nghị quyết số 73 thông qua Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2024.

  - Nghị quyết

  - Phụ lục 01 kèm theo

  - Phụ lục 02 kèm theo

  - Phụ lục 03 kèm theo

15

Nghị quyết số 74 về danh mục các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  - Nghị quyết

  - Phụ lục kèm theo

16

Nghị quyết số 75 về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông từ cầu Drai đến đường Tuần tra biên giới tại khu vực Hồ Le (Đoạn Km7+316,41 - Km12+482,07)

  - Nghị quyết

17

Nghị quyết số 76 về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, bổ sung các trang thiết bị quan trắc môi trường

  - Nghị quyết

18

Nghị quyết số 77 về phân bổ chi tiết kế hoạch nguồn ngân sách địa phương năm 2023 (đợt 3)

  - Nghị quyết

  - Phụ lục kèm theo

19

Nghị quyết số 78 điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn thu tiền sử dụng đất.

  - Nghị quyết

  - Phụ lục kèm theo

20

Nghị quyết số 79 quy định chức danh, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  - Nghị quyết

21

Nghị quyết số 80 về Số lượng cán bộ, công chức cấp xã và số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2024.

  - Nghị quyết

  - Phụ lục kèm theo

22

Nghị quyết số 81 Phê duyệt Làng Le, xã Mô Rai, huyện Sa thầy thuộc đối tượng đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa cơ sở hạ tầng thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 9 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  - Nghị quyết

23

Nghị quyết số 82 về kết quả giám sát tình hình triển khai công tác đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  - Nghị quyết

24

Nghị quyết số 83 về thành lập Đoàn giám sát tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum

  - Nghị quyết

25

Nghị quyết số 84 về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2024.

  - Nghị quyết

  - Phụ lục kèm theo

26

Nghị quyết số 85 về kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh năm 2024.

  - Nghị quyết

27 Nghị quyết số 86 về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Khóa XII   - Nghị quyết

 

Số lượt xem:492