banner
Chủ nhật, ngày 19/5/2024
Tài liệu họp thường trực HĐND tỉnh ngày 30/11/2023

STT

TRÍCH YẾU

ĐÍNH KÈM

(Click vào file đính kèm để tải về)

01

Chương trình họp Thường trực HĐND tỉnh (ngày 30/11/2023)

  - Chương trình

02

Dự thảo Báo cáo giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII.

  - Báo cáo

  - Phụ lục 01 kèm theo

  - Phụ lục 02 kèm theo

  - Phụ lục 03 kèm theo

  - Phụ lục 04 kèm theo

03

Báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

  - Báo cáo

04

Nội dung giám sát chuyên đề năm 2024 của Thường trực HĐND tỉnh.

  - Báo cáo

05

Về các nội dung chất vấn và phân tổ thảo luận tại Kỳ họp thứ 6.

  - Tổng hợp nội dung chất vấn

  - Phân tổ thảo luận

06

Dự thảo Tờ trình dự thảo Nghị quyết về kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh năm 2024.

  - Tờ trình

  - Dự trù kinh phí kèm theo

  - Dự thảo Nghị quyết

  - Thuyết minh kèm theo

07

Báo cáo tình hình công tác năm 2023 và chương trình công tác năm 2024 của Thường trực HĐND tỉnh.

  - Báo cáo

08

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh.

  - Báo cáo

09

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát các chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2024.

  - Tờ trình

  - Dự thảo Nghị quyết

10

Tờ trình về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu hoặc phê chuẩn theo Nghị quyết số 96/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội; Tờ trình về danh sách Ban kiểm phiếu tín nhiệm.

  - Tờ trình lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu theo Nghị quyết số 96/2023

  - Tờ trình danh sách Ban kiểm phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu tại Kỳ họp thứ 6