banner
Thứ 7, ngày 18/5/2024
Tài liệu Hội nghị giao ban tại huyện Đăk Tô ngày 05/3/2024

TT

Nội dung

File tải về

1

Chương trình Hội nghị

  - Chương trình

2

Gợi ý thảo luận

  - Gợi ý thảo luận

3

Dự thảo báo cáo tổng hợp kết quả hoạt động của HĐND tỉnh, huyện, thành phố năm 2023, nhiệm kỳ 2021-2026

  - Dự thảo Báo cáo

  - Phụ lục kèm theo

 

Thảo luận chuyên đề tổng hợp ý kiến cử tri và giám sát việc trả lời, giải quyết các kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 6 (tháng 12/2023)

- Báo cáo tổng hợp

- Gợi ý thảo luận

4

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 của các Ban HĐND tỉnh

  - Ban Pháp chế

  - Ban Kinh tế - Ngân sách

  - Ban Văn hóa - Xã hội

  - Ban Dân tộc

 

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh

  - Thành phố Kon Tum

  - Huyện Đăk Glei

  - Huyện Đăk Hà

  - Huyện Đăk Tô

  - Huyện Ia H’Drai

  - Huyện Kon Plông

  - Huyện Kon Rẫy

  - Huyện Ngọc Hồi

  - Huyện Sa Thầy

  - Huyện Tu Mơ Rông

6

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 của Thường trực HĐND các huyện, thành phố

  - Thành phố Kon Tum

  - Huyện Đăk Glei

  - Huyện Đăk Hà

       - Phụ lục 01 kèm theo

        - Phụ lục 02 kèm theo

        - Phụ lục 03 kèm theo

        - Phụ lục 04 kèm theo

  - Huyện Đăk Tô

        - Phụ lục 01 kèm theo

        - Phụ lục 02 kèm theo

        - Phụ lục 03 kèm theo

  - Huyện Ia H’Drai

  - Huyện Kon Plông

  - Huyện Kon Rẫy

        - Phụ lục 01 kèm theo

        - Phụ lục 02 kèm theo

        - Phụ lục 03 kèm theo

        - Phụ lục 04 kèm theo

  - Huyện Ngọc Hồi

        - Phụ lục 01 kèm theo

       - Phụ lục 02 kèm theo

       - Huyện Sa Thầy

        - Phụ lục kèm theo

  - Huyện Tu Mơ Rông

7 Báo cáo tham luận của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh

   - Huyện Kon Plông

  - Huyện Kon Rẫy

  - Huyện Ngọc Hồi

  - Huyện Sa Thầy

8 Báo cáo tham luận của Thường trực HĐND các huyện, thành phố

  - Thành phố Kon Tum

  - Huyện Đăk Hà

  - Huyện Đăk Tô

  - Huyện Ia H’Drai

  - Huyện Kon Plông

  - Huyện Kon Rẫy

  - Huyện Ngọc Hồi

  - Huyện Sa Thầy

  - Huyện Tu Mơ Rông