banner
Thứ 6, ngày 19/4/2024
NHẬN DIỆN ĐẶC ĐIỂM VÀ KẾT QUẢ XÂY DỰNG CỦNG CỐ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ CỦA TỈNH DƯỚI GÓC ĐỘ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
13-10-2017
Kon Tum là một tỉnh miền núi nằm phía bắc Tây Nguyên, trình độ phát triển mọi mặt còn những hạn chế, có nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó có hơn 50% là dân tộc thiểu số. Bộ máy đảng và chính quyền được thành lập và củng cố cùng với tiến trình cách mạng của cả nước, đã và đang thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của cấp uỷ và chính quyền địa phương (tỉnh, huyện, xã) nhìn vào quá trình xây dựng bộ máy đảng, chính quyền ở Kon Tum có một số đặc điểm đáng lưu ý sau:
NHẬN DIỆN ĐẶC ĐIỂM VÀ KẾT QUẢ XÂY DỰNG CỦNG CỐ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ CỦA TỈNH DƯỚI GÓC ĐỘ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ

  1) Các cấp uỷ đảng và chính quyền được tổ chức và xây dựng trên những nguyên tắc chung của đảng và chính quyền cách mạng, trên cơ sở thực trạng chung của tỉnh và tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của một tỉnh miền núi Tây nguyên, đan xen những yếu tố tâm lý, phong tục tập quán của nhiều dân tộc anh em cùng chung sống trên một vùng lãnh thổ, trong đó có những phong tục tập quán, yếu tố tâm lý lạc hậu bảo thủ chưa được xoá bỏ triệt để, tình hình dân tộc, tôn giáo cơ bản ổn định, nhưng vẫn tiềm ẩn những nhân tố, những hiện tượng bất thường mất ổn định, khá phức tạp.

  2) Đội ngũ cán bộ đảng, chính quyền các cấp cơ bản đủ về số lượng, đã và đang được đào tạo bồi dưỡng về trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, có bản lĩnh và phẩm chất đạo đức. Tuy nhiên vẫn tồn tại tính không đồng đều, và còn những bất cập về trình độ năng lực, nhất là đội ngũ cán bộ đảng và chính quyền cơ sở. Trong đó đáng lưu ý là bất cập về năng lực, kỹ năng công tác đảng, công tác quần chúng.

  3) Các cấp uỷ đảng và chính quyền các cấp hiện nay đang được tập trung củng cố, xây dựng hoàn thiện trên cơ sở kế thừa phát triển thành quả quá trình cải tạo xã hội và xây dựng đảng chính quyền của thời kỳ trước đây, đó là tính đồng thuận cao trong cộng đồng các dân tộc, giữa các cộng đồng dân tộc với bộ máy đảng, chính quyền, với những thành tựu trên các lĩnh vực của đời sống chính trị xã hội của công cuộc đổi mới cũng như những thành tựu về kinh tế xã hội của quá trình xây dựng Kon Tum ổn định và phát triển. Tuy nhiên quá trình xây củng cố dựng đảng, chính quyền hiện nay đang có sự tác động của những ý thức tư tưởng bảo thủ, tiêu cực trong một số cán bộ đảng viên và nhân dân, và những ý thức tư tưởng hoài nghi chia rẽ khối đại đoàn kết trong một bộ phận đồng bào vốn đang bị kẻ xấu xúi dục kích động gây rối vượt biên, ly khai, cũng như sự tác động chung của sự chống phá của các thế lực thù địch.

  4) Bộ máy đảng chính quyền các cấp của tỉnh đang được xây dựng kiện toàn trên cơ sở kinh tế chung của cả nước, đó là tính đan xen nhiều hình thức kinh tế, nhiều thành phần kinh tế của thời kỳ quá độ, tuy nhiên đối với Kon Tum lại có đặc trưng riêng, đó là điểm xuất phát thấp, tính chất đan xen không chỉ mang tính quá độ chung của thời kỳ quá độ lên CNXH, mà còn đan xen cả những yếu tố kinh tế tự cấp tự túc.

  Những đặc điểm đó có những tác động vừa tích cực vừa có những tác động tiêu cực trong quá trình xây dựng củng cố các cấp uỷ đảng và chính quyền của tỉnh. Do vậy hệ thống chính trị ở Kon Tum tuy đã đạt được những thành tựu quan trọng đó là đang được củng cố xây dựng vững mạnh, đảm đương tốt vai trò của mình trong đời sống chính trị pháp lý và xã hội của tỉnh, nhưng vẫn còn những bất cập trong tổ chức và hoạt động. Nhận thức rõ quan điểm cán bộ là gốc của mọi việc, bởi vậy công tác này đang là một trong những quan tâm của Tỉnh ủy. Hiện tại đội ngũ cán bộ, đảng viên đã và đang được chú ý đào tạo bồi dưỡng để đảm bảo chuẩn hóa, quán triệt sâu sắc đường lối quan điểm của Đảng và Nhà nước về xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, trong đó đặc biệt là nhận thức sâu sắc về ý nghĩa tầm quan trọng của công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, một yếu tố quan trọng của quá trình xây dựng HTCT vững mạnh. Tỉnh uỷ đã thực hiện tốt việc quy hoạch đội ngũ cán bộ các cấp cho nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025, có tính đến nhiệm kỳ tiếp theo, đồng thời chỉ đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Trường Chính trị tỉnh và các ngành liên quan đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ bằng nhiều hình thức và loại hình khác nhau, trong đó đặc biệt chú trọng đào tạo bồi dưỡng cán bộ đảng và chính quyền, đoàn thể. Thực hiện sự chỉ đạo đó, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Học viện Chính trị Đà Nẵng đã và tiến hành mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị như cao cấp chính trị, trung cấp chính trị, cử nhân, cao học công tác đảng và xây dựng chính quyền nhà nước, bồi dưỡng cập nhật kiến thức chính trị. Chỉ tính từ năm 2012 đến năm 2016 đã đào tạo bồi dưỡng 4 lớp cao cấp chính trị với 269 học viên; 24 lớp trung cấp chính trị với 2199 học viên; 11 lớp bồi dưỡng chuyên viên với 877 học viên; 7 lớp chuyên viên chính với 575 học viên; 66 lớp bồi dưỡng đoàn thể với 5794 học viên, trong công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, Tỉnh ủy chỉ đạo đặc biệt quan tâm tới chất lượng đào tạo cả về lý luận chính trị, chuyên môn và kỹ năng công tác, bằng việc cải tiến nội dung và phương pháp giảng dạy phù hợp với các đối tượng học viên nhất là học viên đồng bào dân tộc thiểu số, gắn lý luận với thực tiễn nhất là thực tiễn của tỉnh, kết hợp học tại trường với tự học của bản thân, nên các học viên sau khi được đào tạo bồi dưỡng đều được nâng cao nhận thức và trình độ mọi mặt cũng như kỹ năng công tác, nhờ vậy Hệ thống chính trị của tỉnh ngày càng được củng cố và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, nhân tố quyết định cho sự ổn định và phát triển của tỉnh nhà./.  

Tô Văn Tám  
Tin liên quan:
Icon NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ ĐẢNG VIÊN- THEO TINH THẦN NGHỊ QUYẾT TW4 KHOÁ XII - NHẬN THỨC VÀ VẬN DỤNG.
Icon Thủ tục bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân
Icon Trợ cấp một lần đối với người có thành tích kháng chiến
Icon Ra mắt Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
Icon Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Hội đồng nhân dân cấp tỉnh
Icon Tiêu chuẩn, điều kiện thành lập Ban Dân tộc của HĐND tỉnh, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Icon Kon Tum: nhiều xã, thôn được công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực II và III
Icon Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế
Icon Những đối tượng được miễn, giảm học phí theo quy định mới
Icon MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2015
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE