banner
Thứ 3, ngày 16/7/2024
CMListĐƯA NGHỊ QUYẾT VÀO CUỘC SỐNG
NỖ LỰC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Dự kiến đến năm 2025, tỉnh Kon Tum có từ 60 xã trở lên đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), trong đó có 20 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 06 xã đạt chuẩn NTM ...

NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI VỀ ĐỀ ÁN TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2021 - 2030

Trong quá trình phát triển miền núi, tây nguyên, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách, nhiều quyết định, nhiều nỗ l...

VẤN ĐỀ CHÍNH QUY HÓA CÔNG AN XÃ TRONG LUẬT CÔNG AN NHÂN DÂN (Sửa đổi)

Luật công an nhân dân (Sửa đổi) đã tích hợp Pháp lệnh công an xã thành một nội dung của luật, mà không ban hành Luật công an xã riêng là cần thiết và ...

Những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương lần thứ 8 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045

Nghị quyết về chiến lược phát triển biển việt nam đến năm 2020 của BCHTW Đảng khóa X, qua 10 năm thực hiện đã đạt được những kết quả to lớn, nhận thức...

MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG LUẬT CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM

Luật cảnh sát biển đã được kỳ họp thứ 6 của Quốc hội thông qua, đã tạo khung pháp lý đầy đủ và thuận lợi cho tổ chức và hoạt động của lực lượng cảnh s...

PHÁP LUẬT VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠO HÀNH LANG PHÁP LÝ THUẬN LỢI CHO DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG KINH DOANH.

Để tạo môi trường sản xuất kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp có nhiều chính sách và các quy định của pháp luật như chính sách pháp luật về đất đai...

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LỰC LƯỢNG DUY NHẤT LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG NƯỚC TA

Giữa thế kỷ XIX khi thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta, triều đình nhà Nguyễn đã chịu khuất phục và phục vụ chính quyền thực dân, từ đó nhân dân t...

CẢI CÁCH BỘ MÁY NHÀ NƯỚC DƯỚI ÁNH SÁNG CỦA NGHỊ QUYẾT TW 6 KHÓA XII

Cải cách tổ chức bộ máy nhà nước luôn là chủ trương lớn của Đảng được xác định từ Nghị quyết Đại hội lần thứ VI của Đảng, quá trình thực hiện mặc dù đ...

NHẬN DIỆN ĐẶC ĐIỂM VÀ KẾT QUẢ XÂY DỰNG CỦNG CỐ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ CỦA TỈNH DƯỚI GÓC ĐỘ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ

Kon Tum là một tỉnh miền núi nằm phía bắc Tây Nguyên, trình độ phát triển mọi mặt còn những hạn chế, có nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó ...

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ ĐẢNG VIÊN- THEO TINH THẦN NGHỊ QUYẾT TW4 KHOÁ XII - NHẬN THỨC VÀ VẬN DỤNG.

Trong những năm qua đảng ta luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng và đặc biệt là xây dựng đội ngũ cán b...

Thủ tục bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân

Ngày 13/6/ 2016, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1213/2016/UBTVQH13 về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn hội thẩ...

Trợ cấp một lần đối với người có thành tích kháng chiến

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 24/2016/QĐ-TTG ngày 14/6/2016 về trợ cấp một lần đối với người có thành tích thamgia kháng chiế...

Ra mắt Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

Ngày 13/6/2016, tại Trụ sở của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum, Văn phòng Quốc hội phối hợp với UBND tỉnh tổ chức Lễ bàn giao, tiếp nhận công chức...

Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

Ngày 27/5/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 48/2016/NĐ-CP quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Văn ph...

Tiêu chuẩn, điều kiện thành lập Ban Dân tộc của HĐND tỉnh, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Ngày 14/01/2016, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 1130/2016/UBTVQH13 về tiêu chuẩn, điều kiện thành lập Ban Dân tộc của Hội đồng nhân ...

Kon Tum: nhiều xã, thôn được công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực II và III

Ngày 29/10/2015, Uỷ ban Dân tộc ban hành Quyết định số 601/QĐ-UBDT công nhận bổ sung, điều chỉnh thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc v...

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế

Ngày 14/10/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiế...

Những đối tượng được miễn, giảm học phí theo quy định mới

Ngày 02/10/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 86/2015/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục ...

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2015

Ngày 06/7/2015, Chủ tịch nước ký Lệnh công bố Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Quy định về hỗ trợ tạo việc làm

Ngày 09/7/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số: 61/2015/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm.

Xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước

Ngày 16/6/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 58/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định vi...

15-3 hàng năm là Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam

Ngày 10/7/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1035/QĐ-TTg về Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam.

CHÍNH PHỦ QUY ĐINH TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH DOANH NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

Ngày 15/6/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 19/2015/QĐ-TTg quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao.

CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Ngày 09/6/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức. Nghị định gồm 5 chương,...

KHÔNG TIẾP TỤC HỖ TRỢ DẦU HỎA THẮP SÁNG CHO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIẾU SỐ, HỘ GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH VÀ HỘ NGHÈO NƠI CHƯA CÓ ĐIỆN LƯỚI

Ngày 09/6/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 795/QĐ-TTg về việc bãi bỏ chính sách hỗ trợ dầu hỏa thắp sáng cho đồng bào dân tộc thiểu...

Trang sau
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE