banner
Thứ 6, ngày 19/4/2024
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LỰC LƯỢNG DUY NHẤT LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG NƯỚC TA
29-1-2018
Giữa thế kỷ XIX khi thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta, triều đình nhà Nguyễn đã chịu khuất phục và phục vụ chính quyền thực dân, từ đó nhân dân ta chịu sự áp bức của chế độ thực dân phong kiến, không chịu khuất phục sự đô hộ của ngoại bang nhân dân ta liên tiếp vùng lên đấu tranh giành tự do độc lập, dưới các ngọn cờ và trào lưu tư tưởng khác nhau, đó là các trào lưu đấu tranh dưới ngọn cờ tư tưởng phong kiến tiêu biểu là phong trào cần vương, phong trào đấu tranh giải phóng trong khuôn khổ tư tưởng nông dân tiêu biểu là khởi nghĩa yên thế, trào lưu đấu tranh trong khuôn khổ tư tưởng dân chủ tư sản, tiêu biểu là phong trào duy tân, đông du, đông kinh nghĩa thục vv…các phong trào và các cuộc đấu tranh đó đều ngời sáng tinh thần yêu nước ý chí quật cường, nhưng đều thất bại, mà nguyên nhân cốt lõi của vấn đề là chưa có con đường cứu nước đúng đắn phù hợp với quy luật vận động phát triển của lịch sử. Vượt qua tầm nhìn và giới hạn lịch sử của các sỹ phu yêu nước và trào lưu tư tưởng đương thời, Nguyễn Ái Quốc đã dự cảm, tiếp cận nhìn nhận rõ con đường đấu tranh đúng đắn nhất sau những năm bôn ba tìm kiếm, đó là con đường cách mạng theo tư tưởng của Chủ nghĩa Mác-Lê nin, Người khẳng định rằng chỉ có Chủ nghĩa Mác-Lê nin là chân chính nhất, cách mạng nhất đó là cẩm nang duy nhất để giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng nhân dân, Người đã sáng lập ra chính đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam, lãnh đạo nhân dân làm nên cách mạng tháng 8 vĩ đại đánh đổ thực dân, phong kiến, phát xít, giành lại độc lập, tự do cho dân tộc, thành lập chính quyền của nhân dân, đó là nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam á (nay là nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam), chính đảng đó đã không chùn bước, không chịu khuất phục trước sức mạnh phi nghĩa, sự lật lọng xảo trá, sức ép của các thế lực phản dân chủ, phản cách mạng, bằng bản lĩnh và trí tuệ của mình đã lãnh đạo toàn dân tộc, tiến hành các cuộc kháng chiến ái quốc vĩ đại giữ gìn nền độc lập và thống nhất tổ quốc, xây dựng đất nước ngày càng vững mạnh. Bất chấp trước những luận điệu xuyên tạc bản chất của học thuyết Mác-Lê nin, Đảng ta vẫn kiên định nền tảng tư tưởng mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn, bởi học thuyết đó không những chỉ rõ nguyên nhân xã hội của sự áp bức bóc lột bất công, nô dịch, chỉ rõ con đường đấu tranh xóa bỏ xã hội đó mà còn đặt ra các nguyên tắc căn bản, các quy luật của sự phát triển và xây dựng một xã hội mới xã hội, Xã hội chủ nghĩa và mục tiêu cuối cùng là Cộng sản chủ nghĩa, trong sự kiên định đó Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã không rập khuân máy móc, mà luôn quan niệm đó là một học thuyết mở, với những giá trị bất biến của nó, nhưng phải vận dụng sáng tạo vào điều kiện thực tiễn vốn là thuộc địa phụ thuộc, thực dân nửa phong kiến, đi lên CNXH bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa của cách mạng nước ta, những luận điểm về các vấn đề cách mạng các nước thuộc địa nói chung và của Việt Nam nói riêng, về vấn đề dân tộc trong cách mạng giải phóng dân tộc và cách mạng XHCN vv… các quan điểm về xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH trong cương lĩnh của Đảng, các chủ trương chính sách phát triển trong tình hình thế giới đầy biến động và phức tạp, trong điều kiện kinh tế tri thức, cách mạng 4.0 vv.. đã thể hiện sự năng động sáng tạo trong vận dụng và bổ sung phát triển học thuyết Mác-Lê nin của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của Đảng ta, thực tiễn cách mạng nước ta và đặc biệt là thành tựu 30 năm đổi mới đã chứng minh điều đó.
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LỰC LƯỢNG DUY NHẤT LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG NƯỚC TA

 Khi CNXH thoái trào, đã có những ý kiến về đa nguyên đa đảng, phê phán sự độc tôn lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, thực chất của nó là gì ? vấn đề không phải là một đảng hay nhiều đảng lãnh đạo, mà là ở chỗ đảng lãnh đạo đó có trung thành với lợi ích của quốc gia của dân tộc hay không, đối với Đảng ta trong tiến trình lãnh đạo của mình thì ngoài phụng sự lợi ích giai cấp, lợi ích dân tộc, không có lợi ích nào khác, và thực tiễn lịch sử cũng đã trải qua thời kỳ đa nguyên đa đảng đó là sau cách mạng tháng 8 Chính phủ có nhiều đảng phái tham gia, có đảng không tham gia bầu cử Quốc hội cũng có ghế trong Chính phủ, nhưng khi nền độc lập non trẻ bị đe dọa nghiêm trọng, các đảng phái, hoặc là câu kết với thực dân đế quốc âm mưu đảo chính phản cách mạng, hoặc bỏ đi ra nước ngoài, Đảng cộng sản Việt Nam vẫn trung thành với nguyện vọng, lợi ích của dân tộc là giữ gìn nền tự do độc lập dân tộc, lãnh đạo toàn dân kháng chiến kiến quốc giữ vững nền tự do độc lập ấy, thử thách thực tiễn của lịch sử đã chứng minh sự thiếu trung thành với lợi ích dân tộc của các đảng phái, và họ bị chính nhân dân, chính lịch sử đào thải, về vấn đề này khi trả lời phỏng vấn báo chí về các vị lãnh đạo thuộc các đảng phái trong chính phủ liên hợp, không tham gia kháng chiến giữ gìn nền độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói đại ý rằng: chính các vị ấy đã bỏ trốn, và các vị ấy hãy tự vấn lương tâm mình, tự chịu trách nhiệm trước lịch sử. Còn hai đảng là Đảng xã hội Việt Nam và Đảng dân chủ Việt Nam, tán thành cương lĩnh của Đảng cộng sản Việt Nam, đồng hành cùng dân tộc và đã đại hội tự kết thúc hoạt động của mình vào cuối những năm 80 của thế kỷ XX. Điều đó cũng chứng minh rằng, cách mạng nước ta và dân tộc ta không đòi hỏi đa nguyên đa đảng

 Trong quá trình lãnh đạo đảng cũng không thể tránh khỏi những sai lầm khuyết điểm, như chủ quan, duy ý chí, trì trệ, bảo thủ trong tư duy nhất là tư duy về kinh tế, cùng với tệ quan liêu tham nhũng, mà như Đảng đã nhìn nhận là quốc nạn, vượt lên chính mình, Đảng với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật đã  nhìn nhận rõ yếu kém khuyết điểm để tự chỉnh đốn, tự đổi mới tích cực khắc phục yếu kém khuyết điểm, làm trong sạch đảng, có thái độ rõ ràng và kiên quyết trong đấu tranh chống tham nhũng, không có vùng cấm trong chống tham nhũng dù đó là ai và ở cương vị nào, các vụ án về tham nhũng đã và đang được xét xử, là những minh chứng cụ thể. Thực tiễn lịch sử và thành tựu của công cuộc đổi mới đã chứng minh rằng sự lãnh đạo của đảng không chỉ đúng đắn trong quá trình đấu tranh cách mạng giành độc lập dân tộc, chống xâm lược thống nhất tổ quốc, mà còn đúng đắn trong quá trình bảo vệ và xây dựng đất nước “ Đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” (Hồ Chí Minh). Như một sự tất yếu của lịch sử dân tộc Việt Nam đã lựa chọn lực lượng lãnh đạo cách mạng nước ta là Đảng cộng sản Việt Nam. 

Tô Văn Tám  
Tin liên quan:
Icon CẢI CÁCH BỘ MÁY NHÀ NƯỚC DƯỚI ÁNH SÁNG CỦA NGHỊ QUYẾT TW 6 KHÓA XII
Icon NHẬN DIỆN ĐẶC ĐIỂM VÀ KẾT QUẢ XÂY DỰNG CỦNG CỐ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ CỦA TỈNH DƯỚI GÓC ĐỘ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
Icon NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ ĐẢNG VIÊN- THEO TINH THẦN NGHỊ QUYẾT TW4 KHOÁ XII - NHẬN THỨC VÀ VẬN DỤNG.
Icon Thủ tục bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân
Icon Trợ cấp một lần đối với người có thành tích kháng chiến
Icon Ra mắt Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
Icon Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Hội đồng nhân dân cấp tỉnh
Icon Tiêu chuẩn, điều kiện thành lập Ban Dân tộc của HĐND tỉnh, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Icon Kon Tum: nhiều xã, thôn được công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực II và III
Icon Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE