banner
Thứ 6, ngày 21/6/2024
PHÁP LUẬT VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠO HÀNH LANG PHÁP LÝ THUẬN LỢI CHO DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG KINH DOANH.
30-3-2018
Để tạo môi trường sản xuất kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp có nhiều chính sách và các quy định của pháp luật như chính sách pháp luật về đất đai, các điều kiện kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, chính sách pháp luật về thuế, chính sách pháp luật về người lao động, chính sách pháp luật về hải quan vv… trong đó chính sách pháp luật về thuế là một trong những vấn đề quan trọng đối với hoạt động của doanh nghiệp, hệ thống chính sách pháp luật về thuế đã và đang được Nhà nước sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới, nhằm ngày càng hoàn thiện khung pháp luật về thuế, pháp luật hiện hành đã có nhiều sửa đổi bổ sung quan trọng, đáng chú ý đó là các quy định về chi trang phục cho người lao động, theo hướng có lợi cho doanh nghiệp, như bỏ mức khống chế đối với trường hợp có chi trang phục cho người lao động bằng hiện vật, doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ nếu có hóa đơn, chứng từ theo quy định, không tính vào chi phí được trừ phần chi trang phục bằng tiền cho người lao động vượt quá 5 triệu/người/năm, trường hợp doanh nghiệp có chi trang phục cả bằng tiền và hiện vật cho người lao động để được tính vào chi phí được trừ, thì mức chi tối đa đối với trang phục bằng tiền không vượt quá 5 triệu đồng/người/năm, bằng hiện vật phải có hóa đơn chứng từ. Nhiều ưu đãi khác cũng được quy định như một số chi phí trước đây không được trừ thì nay đã được trừ, như chi khấu hao tài sản cố định hiện nay ngoài các khấu hao tài sản được quy định theo Thông tư 78/2014, thì từ năm 2015 có bổ sung các tài sản của doanh nghiệp phục vụ cho người lao động, và tổ chức giáo dục nghề nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp, như thư viện, nhà trẻ, khu thể thao…Về chi trả tiền thuê tài sản của cá nhân, cũng được bổ sung quy định được tính vào chi phí được trừ, khi tính thuế đối với khoản chi trả tiền thuê tài sản của cá nhân có đủ hồ sơ chứng từ, và để tránh tình trạng doanh nghiệp lạm dụng khi trừ, pháp luật cũng quy định rõ các trường hợp doanh nghiệp thuê tài sản cá nhân được tính vào chi phí được trừ.
PHÁP LUẬT VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠO HÀNH LANG PHÁP LÝ THUẬN LỢI CHO DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG KINH DOANH.
Đại biểu Tô Văn Tám phát biểu ý kiến tại kỳ họp Quốc hội

Trong việc chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động pháp luật cũng có nhiều sửa đổi bổ sung mới theo hướng thuận lợi hơn cho doanh nghiệp nhưng không thiệt hại cho người lao động… và nhiều quy định khác nữa. Có thể nói chính sách pháp luật thuế được bổ sung mới đã tạo điều kiện thuận lợi, tháo gỡ nhiều khó khăn cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh./.

Tô Văn Tám  
Tin liên quan:
Icon ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LỰC LƯỢNG DUY NHẤT LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG NƯỚC TA
Icon CẢI CÁCH BỘ MÁY NHÀ NƯỚC DƯỚI ÁNH SÁNG CỦA NGHỊ QUYẾT TW 6 KHÓA XII
Icon NHẬN DIỆN ĐẶC ĐIỂM VÀ KẾT QUẢ XÂY DỰNG CỦNG CỐ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ CỦA TỈNH DƯỚI GÓC ĐỘ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
Icon NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ ĐẢNG VIÊN- THEO TINH THẦN NGHỊ QUYẾT TW4 KHOÁ XII - NHẬN THỨC VÀ VẬN DỤNG.
Icon Thủ tục bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân
Icon Trợ cấp một lần đối với người có thành tích kháng chiến
Icon Ra mắt Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
Icon Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Hội đồng nhân dân cấp tỉnh
Icon Tiêu chuẩn, điều kiện thành lập Ban Dân tộc của HĐND tỉnh, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Icon Kon Tum: nhiều xã, thôn được công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực II và III
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE