banner
Thứ 3, ngày 16/7/2024
Những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương lần thứ 8 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045
26-12-2018
Nghị quyết về chiến lược phát triển biển việt nam đến năm 2020 của BCHTW Đảng khóa X, qua 10 năm thực hiện đã đạt được những kết quả to lớn, nhận thức của toàn hệ thống chính trị, của nhân dân và đồng bào ta ở nước ngoài về vị trí vai trò của biển đảo đối với phát triển kinh tế, bảo vệ chủ quyền biển đảo được nâng lên cao hơn, chủ quyền an ninh trên biển được giữ vững, kinh tế biển đang trở thành động lực phát triển đất nước, nghiên cứu khoa học đạt được nhiều kết quả tích cực vv… Tuy nhiên việc thực hiện nghị quyết còn nhiều hạn chế, yếu kém và khó khăn thách thức, hội nghị cũng đã chỉ rõ những hạn chế khuyết điểm này, đồng thời chỉ ra nhưng nguyên nhân chủ quan và khách quan của vấn đề. Trên cơ sở nhận định rõ tình hình và nguyên nhân cũng như các dự báo bối cảnh, tình hình trong thời gian tới của các vấn đề quốc tế và trong nước nghị quyết đã nêu rõ các quan điểm, mục tiêu cho chiến lược phát triển bền vững biển Việt nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045. Đáng chú ý là quan điểm thống nhất tư tưởng, nhận thức về vị trí vai trò tầm quan trọng đặc biệt của biển đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong toàn đảng toàn quân và toàn dân, phát triển bền vững kinh tế biển trên nền tảng tăng trưởng xanh, bảo tồn đa dạng sinh học và hệ sinh thái biển; giữ gìn giá trị, phát huy truyền thống lịch sử bản sắc văn hóa biển; tăng cường quản lý tổng hợp, thống nhất tài nguyên và bảo vệ môi trường sinh thái biển; lấy khoa học công nghệ tiên tiến, hiện đại và nguồn nhân lực chất lượng cao làm nhân tố đột phá… Trên cơ sở mục tiêu tổng quát đã được xác định nghị quyết chỉ ra những mục tiêu cụ thể đó là các chỉ tiêu tổng hợp về kinh tế biển, về xã hội, về khoa học công nghệ, phát triển nguồn nhân lực biển, về môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu nước biển dâng, để đến năm 2045 nước ta trở thành quốc gia biển mạnh, phát triển bền vững, thịnh vượng, an ninh, an toàn.
Những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương lần thứ 8 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045

Nghị quyết cũng đã xác định một số chủ trương lớn và các khâu đột phá trong đó các chủ trương lớn đáng chú ý là: Phát triển kinh tế biển và ven biển, bao gồm các ngành du lịch và dịch vụ biển, kinh tế hàng hải, khai thác dầu khí và các tài nguyên khoáng sản biển khác, nuôi trồng và khai thác hải sản, công nghiệp ven biển, năng lượng tái tạo và các ngành kinh tế biển, phát triển đồng bộ từng bước hình thành khu kinh tế, khu công nghiệp khu đô thị sinh thái biển.

 Phát triển các vùng biển dựa trên lợi thế về điều kiện tự nhiên, hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, đó là các vùng biển và ven biển phía bắc, vùng biển và ven biển bắc trung bộ duyên hải trung bộ, vùng ven biển đông nam bộ, vùng ven biển tây nam bộ. Bảo vệ môi trường bảo tồn phát triển bền vững đa dạng sinh học biển chủ động ứng phó với biển đổi khí hậu, nước biển dâng và phòng chống thiên tai. Nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng văn hóa biển, xã hội gắn bó thân thiện với biển. Bảo đảm quốc phòng, an ninh đối ngoại và hợp tác quốc tế về biển.

Nghị quyết đã xác định các khâu đột phá đó là: Hoàn thiện thể chế phát triển kinh tế biển bền vững, ưu tên hành lang pháp lý, đổi mới mô hình tăng trưởng xanh, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng sức cạnh tranh quốc tế của các nghành kinh tế biển.

 Phát triển khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực biển chất lượng cao thúc đẩy đổi mới sáng tạo… Phát triển kết cấu hạ tầng đa mục tiêu, mạng lưới giao thông kết nối các trung tâm kinh tế lớn của cả nước, các khu công nghiệp khu đô thị vùng biển với cảng biển…

 Nghị quyết đã đề ra các giải pháp chủ yếu như: Tăng cường sự lãnh đạo của đảng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phát triển bền vững biển, tạo đồng thuận trong toàn xã hội. Hoàn thiện thể chế chính sách, kế hoạch về phát triển bền vững kinh tế biển. Phát triển khoa học công nghệ và tăng cường điều tra cơ bản biển. Đẩy mạnh giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực biển. Tăng cường năng lực bảo đảm quốc phòng, an ninh thực thi pháp luật trên biển. Chủ động tăng cường và mở rộng quan hệ đối ngoại hợp tác quốc tế về biển. Huy động nguồn lực khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư cho phát triển bền vững biển, xây dựng các tập đoàn kinh tế biển vững mạnh.

 Nghị quyết giúp chúng ta nhận thức đầy đủ hơn về ý nghĩa tầm quan trọng của biển nói chung và kinh tế biển nói riêng trong quá trình phát triển kinh tế đất nước, bảo vệ chủ quyền quốc gia và an ninh trên biển, từ đó xác định rõ trách nhiệm của mình trong quá trình đóng góp vào việc thực hiện nghị quyết, đưa nghị quyết vào cuộc sống./.

                                                                                  

Tô Văn Tám  
Tin liên quan:
Icon MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG LUẬT CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM
Icon PHÁP LUẬT VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠO HÀNH LANG PHÁP LÝ THUẬN LỢI CHO DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG KINH DOANH.
Icon ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LỰC LƯỢNG DUY NHẤT LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG NƯỚC TA
Icon CẢI CÁCH BỘ MÁY NHÀ NƯỚC DƯỚI ÁNH SÁNG CỦA NGHỊ QUYẾT TW 6 KHÓA XII
Icon NHẬN DIỆN ĐẶC ĐIỂM VÀ KẾT QUẢ XÂY DỰNG CỦNG CỐ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ CỦA TỈNH DƯỚI GÓC ĐỘ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ
Icon NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ ĐẢNG VIÊN- THEO TINH THẦN NGHỊ QUYẾT TW4 KHOÁ XII - NHẬN THỨC VÀ VẬN DỤNG.
Icon Thủ tục bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân
Icon Trợ cấp một lần đối với người có thành tích kháng chiến
Icon Ra mắt Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh
Icon Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Hội đồng nhân dân cấp tỉnh
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE