banner
Thứ 3, ngày 21/5/2024
Phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020
19-11-2014
Ngày 06-02-2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 215/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020, với mục tiêu: Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, cộng đồng và toàn xã hội trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình; từng bước ngăn chặn và giảm dần số vụ bạo lực gia đình trên phạm vi toàn quốc.
Phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020

Các mục tiêu cụ thể được xác định: Phấn đấu đến năm 2015 đạt trên 85% và đến năm 2020 đạt trên 95% số hộ gia đình được tiếp cận thông tin về phòng, chống bạo lực gia đình. Phấn đấu đến năm 2015 đạt trên 50% và đến năm 2020 đạt trên 90% số cán bộ tham gia phòng, chống bạo lực gia đình các cấp được tập huấn nâng cao năng lực phòng, chống bạo lực gia đình. Phấn đấu đến năm 2015 đạt trên 60% và đến năm 2020 đạt trên 90% số lãnh đạo chính quyền, đoàn thể cấp xã được tập huấn nâng cao năng lực phòng, chống bạo lực gia đình. Phấn đấu đến năm 2015 đạt trên 70% và đến năm 2020 đạt 100% số cơ quan Trung ương có liên quan đến hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình có giảng viên, báo cáo viên cấp quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình. Phấn đấu đến năm 2015 đạt trên 30% và đến năm 2020 đạt 100% số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có giảng viên, báo cáo viên cấp tỉnh về phòng, chống bạo lực gia đình. Phấn đấu đến năm 2015 đạt trên 70% và đến năm 2020 đạt trên 95% số nạn nhân bạo lực gia đình được tiếp cận các hoạt động hỗ trợ về phòng ngừa bạo lực gia đình, tư vấn pháp lý, chăm sóc y tế, bảo vệ sự an toàn cho nạn nhân. Phấn đấu đến năm 2015 đạt trên 90% và đến năm 2020 đạt trên 95% số người có hành vi bạo lực gia đình được tiếp cận các hoạt động hỗ trợ về phòng ngừa, giáo dục chuyển đổi hành vi. Phấn đấu đến năm 2015 đạt trên 60% (miền núi khó khăn, vùng sâu, vùng xa đạt trên 40%) và đến năm 2020 đạt trên 90% ( miền núi khó khăn, vùng sâu, vùng xa đạt trên 70%) số xã, phường, thị trấn nhân rộng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình.

Chương trình xác định rõ đối tượng, phạm vi, các hoạt động và giải pháp chủ yếu, kinh phí thực hiện. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch giúp Chính phủ tổ chức triển khai Chương trình, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức có liên quan, UBND các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện Chương trình, bảo đảm gắn kết chặt chẽ với các chiến lược, chương trình liên quan do các cơ quan, tổ chức khác chủ trì thực hiện. Các Bộ, ngành, đơn vị, UBND các tỉnh, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm tổ chức triển khai, thực hiện nhằm đảm bảo mục tiêu trên. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. (LNN).

  
Tin liên quan:
Icon Quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách
Icon Phê duyệt Đề án “Xử lý nợ xấu của Ngân hàng Chính sách xã hội
Icon Công tác giảm nghèo bền vững ở Tu Mơ Rông: Hiệu quả từ những chính sách đồng bộ, đúng đắn
Icon Chào năm mới 2014
Icon Công khai chế độ tiền lương của công chức Nhà nước
Icon Không thanh toán bằng tiền mặt từ ngày 01/3
Icon Tăng mức hỗ trợ phát triển sản xuất cho huyện nghèo
Icon Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014
Icon Kon Tum thành lập và mở rộng địa giới hành chính một số xã, phường
Icon ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG CÁC LOẠI GIÁ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE