banner
Thứ 3, ngày 21/5/2024
Một số nội dung trả lời ý kiến cử tri của Bộ Công an
6-7-2017
1. Cử tri phản ánh, tệ nạn mãi lộ vẫn còn xảy ra phổ biến và ngày càng tinh vi, Công an giao thông chặn xe quá tải chỉ để lấy tiền mà không kiểm tra, xử lý vi phạm, làm tăng giá vận chuyển hàng hóa, gây bức xúc trong nhân dân. Đề nghị Bộ Công an chỉ đạo, sớm chấn chỉnh tình trạng nêu trên.
Một số nội dung trả lời ý kiến cử tri của Bộ Công an
Ảnh minh họa

Trả lời: (Tại Công văn số 285/BCA-V11 ngày 22 tháng 2 năm 2017)

Xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh là mục tiêu, yêu cầu và nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an luôn quán triệt thực hiện đối với Công an các đơn vị, địa phương; trong đó, có lực lượng Cảnh sát giao thông. Để phòng ngừa, phát hiện và xử lý sai phạm, tiêu cực của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông trong khi thi hành nhiệm vụ, Bộ Công an đã ban hành Chỉ thị số 12/2011/CT-BCA ngày 28/9/2011 về tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý vi phạm và các hiện tượng tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ Công an; Thông tư số 16/TT-BCA ngày 08/4/2016 quy định việc xử lý kỷ luật cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân; Thông tư số 01/2016/TT- BCA ngày 04/01/2016 quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông; Thông tư số 02/2016/TT- BCA ngày 04/01/2016 quy định về quy trình tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ của Cảnh sát giao thông; Thông tư số 03/2016/TT- BCA ngày 04/01/2016 quy định về quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính trên đường cao tốc của Cảnh sát giao thông và nhiều văn bản quy định về quy trình, thủ tục trong thực hiện nhiệm vụ của các lực lượng Công an khi thi hành nhiệm vụ và quan hệ tiếp xúc với quần chúng nhân dân.

Theo đó, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, giáo dục truyền thống, văn hóa giao tiếp, ứng xử; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm Điều lệnh Công an nhân dân, quy chế làm việc, quy trình công tác, tạo bước chuyển biến tích cực trong công tác phòng ngừa sai phạm, tiêu cực của Cảnh sát giao thông. Hầu hết cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tận tụy với công việc, nêu gương liêm khiết không nhận hối lộ. Năm 2016, có 700 lượt cán bộ, chiến sĩ không nhận hối lộ của lái xe, chủ hàng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác và hình ảnh của cán bộ, chiến sĩ Công an.

Tuy nhiên, vẫn còn một số cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông vi phạm kỷ luật, quy chế, quy trình công tác, ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân. Trước dư luận về tiêu cực, thái độ không đúng mực của cán bộ trong tuần tra, kiểm soát giao thông, Bộ Công an đã có Công văn số 2612/BCA-X11 ngày 28/10/2016 về siết chặt kỷ luật, kỷ cương và chấn chỉnh trong công tác quản lý cán bộ trong lực lượng Công an nhân dân; Công văn số 3181/C67 ngày 09/8/2016 về chấn chỉnh công tác tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ. Các trường hợp vi phạm được phát hiện, đều được xử lý kịp thời, nghiêm minh; đồng thời, xử lý trách nhiệm liên đới của người đứng đầu đơn vị để cán bộ, chiến sỹ vi phạm.

Thời gian tới, để phòng ngừa sai phạm, tiêu cực trong lực lượng Cảnh sát giao thông, Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo thực hiện các giải pháp trọng tâm, sau đây:

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04-9-2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”; Chỉ thị số 02/CT-BCA ngày 03/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Tăng cường thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông của lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới”; Chỉ thị số 12/2011/CT-BCA ngày 28/9/2011 về tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý vi phạm và các hiện tượng tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ Công an...

- Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, tạo chuyển biến sâu sắc hơn về phẩm chất, đạo đức, tác phong, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân, ý thức chấp hành quy trình, chế độ công tác, điều lệnh Công an nhân dân của cán bộ, chiến sĩ.

- Tiếp tục cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, thực hiện công khai, minh bạch các hoạt động của Cảnh sát giao thông có liên quan đến quyền lợi của nhân dân, để nhân dân chấp hành và ủng hộ, giúp đỡ lực lượng Cảnh sát giao thông; đồng thời tham gia giám sát, phát hiện sai phạm của cán bộ, chiến sĩ.

- Thực hiện nghiêm túc việc rà soát, đánh giá, phân loại, điều chuyển cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông, gắn với yêu cầu phòng ngừa, ngăn chặn sai phạm.

- Tập trung trang thiết bị, huấn luyện, đào tạo lực lượng Cảnh sát giao thông đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; tăng cường các biện pháp quản lý cán bộ, kiểm tra, thanh tra phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm và trách nhiệm liên đới của lãnh đạo, chỉ huy. Chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ; biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Ngoài việc thực hiện các giải pháp trọng tâm nêu trên, Bộ Công an đề nghị cử tri cả nước tiếp tục quan tâm, giúp đỡ, ủng hộ, kịp thời động viên lực lượng Công an hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Nhân dân giao phó; đồng thời, phát huy sức mạnh của toàn dân tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, cũng như giám sát hoạt động của cán bộ, chiến sĩ được giao nhiệm vụ thanh tra, kiểm soát trật tự, an toàn giao thông nhằm phát hiện các biểu hiện sai phạm để phản ánh với cấp có thẩm quyền chấn chỉnh kịp thời, xử lý nghiêm minh.

2. Cử tri phản ảnh thời gian gần đây nổi lên một số vụ việc ứng xử chưa đúng mực của lực lượng công an trong khi thi hành nhiệm vụ. Cử tri đề nghị các cơ quan chức năng, lực lượng vũ trang cần tăng cường công tác giáo dục về nhận thức và tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ, cán bộ, công chức về tác phong, ứng xử giao tiếp trong khi thi hành nhiệm vụ.

Trả lời: (Tại Công văn số 292/BCA-V11 ngày 22 tháng 2 năm 2017)

Xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh luôn được Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an xác định là mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của toàn lực lượng. Bộ Công an đã ban hành và chỉ đạo tổ chức triển khai có hiệu quả nhiều chủ trương, giải pháp về công tác quản lý, giáo dục cán bộ, chiến sỹ, như: Chỉ thị số 03/CT-BCA, ngày 18/4/2014 về “Tiếp tục siết chặt  kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”; Thông tư số 16/2016/TT-BCA, ngày 08/4/2016 quy định về việc xử lý kỷ luật cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân; Chỉ thị số 07/CT-BCA, ngày 26/10/2016 về “Tăng cường sự lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử Công an nhân dân trong tình hình mới”. Qua đó, cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân, nhìn chung, chấp hành tốt quy chế, quy trình công tác; kỷ luật, kỷ cương, lối sống văn hóa, quan hệ giao tiếp, ứng xử, ý thức phục vụ nhân dân được nâng cao. Tuy nhiên, bên cạnh rất nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân, vẫn còn một số ít cán bộ, chiến sỹ, chủ yếu ở cấp cơ sở và chiến sỹ nghĩa vụ có hành vi ứng xử chưa đúng mực, vi phạm quy định, điều lệnh của ngành, một số trường hợp vi phạm pháp luật. Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương khẩn trương làm rõ, xử lý kịp thời nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật và của ngành.

Để phát hiện ngăn ngừa sai phạm trong cán bộ, chiến sỹ, Bộ Công an đang tiếp tục chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BCA, ngày 18/4/2014 về “Tiếp tục siết chặt  kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”; Chỉ thị số 07/CT-BCA, ngày 26/10/2016 về “Tăng cường sự lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử Công an nhân dân trong tình hình mới”. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy chế, quy trình làm việc, chế độ công tác, khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý cán bộ và công tác nghiệp vụ. Thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành điều lệnh Công an nhân dân, quy chế, quy trình công tác, văn hóa ứng xử của cán bộ, chiến sĩ. Kịp thời biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; xử lý nghiêm cán bộ, chiến sĩ có sai phạm./.

Hồ Nam VPĐĐBQH Tổng hợp  
Tin liên quan:
Icon Bộ Y tế trả lời một số ý kiến cử tri về khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế
Icon Bộ lao động, thương binh xã hội trả lời kiến nghị của cử tri
Icon NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHUYÊN MỤC “DIỄN ĐÀN CỬ TRI”
Icon Bộ Quốc phòng trả lời ý kiến cử tri tỉnh Kon Tum đề nghị mở lại Trường Thiếu sinh quân dân tộc Quân khu 5
Icon Những vấn đề cử tri quan tâm trước Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Khóa XI
Icon Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời ý kiến cử tri về tăng mức trợ cấp hàng tháng cho đối tượng là thanh niên xung phong
Icon Bộ Công thương trả lời ý kiến cử tri liên quan đến các dự án thủy điện
Icon Một số vấn đề được cử tri và Nhân dân trong tỉnh quan tâm
Icon Bộ Công an trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Kon Tum
Icon Bộ Công Thương trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Kon Tum
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE