banner
Thứ 3, ngày 16/7/2024
CMListNGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI

Với mục tiêu nâng cao vị thế của thể thao thành tích cao, từng bước tiếp cận thể thao chuyên nghiệp bằng, năm 2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt ...

Đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, thẩm tra  báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp Hội đồng nhân dân

Hoạt động giám sát; thẩm tra báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp HĐND là những hoạt động chủ yếu của các cơ quan Hội đồng nhân dân. Quy tr...

Thực trạng và kiến nghị nâng cao chất lượng hoạt động  của Hội đồng nhân dân các cấp

Nhiệm kỳ Hội đồng nhân dân các cấp 2016-2021 là nhiệm kỳ thực hiện một loạt các Luật mới liên quan được ban hành, như Luật tổ chức chính quyền địa phư...

MẤY VẤN ĐỀ VỀ QUẢN LÝ ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH

Trong quá trình phát triển, tổ chức các đơn vị hành chính nước ta thay đổi tùy thuộc vào từng giai đoạn của lịch sử, có lúc nhập các đơn vị lại có lúc...

SỰ PHÙ HỢP VỀ QUYỀN ĐƯỢC XÉT XỬ CÔNG BẰNG TRONG TƯ PHÁP HÌNH SỰ GIỮA PHÁP LUẬT NƯỚC TA VỚI  LUẬT PHÁP QUỐC TẾ

Quyền được xét xử công bằng trong lĩnh vực hình sự là một trong những quyền của con người, đã được luật pháp quốc tế thừa nhận. Điều 10 Tuyên ngôn nhâ...

VẤN ĐỀ PHÂN QUYỀN VÀ ĐỘC LẬP TRONG HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP.

Cơ chế thực hiện quyền lực của nhân dân trong chế độ ta là: “Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nh...

NHỮNG KHÍA CẠNH PHÁP LÝ CỦA VẤN ĐỀ TÀI SẢN CÔNG CỦA CẤP CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Ở NƯỚC TA

Theo từ điển thì tài sản công được hiểu, bao gồm đất đai, công trình, cơ sở hạ tầng .. thuộc sở hữu nhà nước, là một loại tài sản bao hàm tất cả những...

VẤN ĐỀ BẢO VỆ CÔNG LÝ TRONG QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG TA.

Công lý theo từ điển tiếng Việt được hiểu là: “Lẽ phải, công bằng, vô tư, khách quan, không thiên lệch và là sự nhận biết đúng đắn và tôn trọng theo l...

VỀ VẤN ĐỀ BIỆN PHÁP CƯỠNG CHẾ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG DỰ THẢO SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH.

Dự thảo sửa đổi bổ sung luật xử lý vi phạm hành chính đã dự kiến bổ sung 2 biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đó là ng...

VẤN ĐỀ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA THANH NIÊN TRONG DỰ THẢO LUẬT THANH NIÊN (Sửa đổi)

Dự thảo có các quy định về các quyền và nghĩa vụ của thanh niên, các công dân Việt Nam từ 16 tuổi đến 30 tuổi. Trong vấn đề này chúng ta cần làm rõ tí...

VẬN DỤNG NHẬN THỨC VỀ MỐI QUAN HỆ NHÂN QUẢ TRONG ĐẤU TRANH PHÒNG VÀ CHỐNG CÁC HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT

Trong quá trình đấu tranh phòng và chống các hành vi vi phạm pháp luật, một yếu tố quan trọng đó là đòi hỏi chúng ta phải nhìn nhận rõ nguyên nhân, đi...

VẤN ĐỀ BỔ SUNG CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP CHO PHÒNG KỸ THUẬT HÌNH SỰ THUỘC VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO VÀ KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC TRONG DỰ THẢO SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP

Dự thảo luật có bổ sung chức năng giám định tư pháp cho Phòng kỹ thuật hình sự thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, theo đó: Phòng giám định kỹ thuật...

VẤN ĐỀ VỀ HÒA GIẢI VIÊN TRONG DỰ THẢO LUẬT HÒA GIẢI ĐỐI THOẠI TẠI TÒA ÁN

Về tiêu chuẩn hòa giải viên, dự thảo đã quy định tiêu chuẩn của hòa giải viên, theo đó ngoài những đối tượng là những người có chức danh tư pháp đã ng...

GIÚP THƯỜNG TRỰC HĐND THỰC HIỆN PHIÊN GIẢI TRÌNH: CÁC BAN HAY VĂN PHÒNG HĐND

Giải trình là việc cơ quan, cá nhân hữu quan giải thích, làm rõ trách nhiệm của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo yêu cầu c...

VẤN ĐỀ TUYỂN DỤNG TRONG LUẬT CÁN BỘ CÔNG CHỨC

Luật cán bộ công chức đã được Quốc hội sửa đổi bổ sung và thông qua tại kỳ họp thứ 8, vấn đề tuyển dụng công chức được thực hiện với 2 hình thức là th...

CÔNG TÁC QUY HOẠCH, BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ HĐND NHIỆM KỲ 2021-2026: Công minh ắt sẽ chọn đúng người cho công việc

Khi đã am hiểu tường tận tính chất đặc thù của công việc dân cử, nếu công tâm, khách quan, minh bạch ắt sẽ chọn đúng người cho công việc. Đại hội Đảng...

Ý NGHĨA CỦA LUẬT HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được quốc hội khóa IV kỳ họp thứ 3 thông qua, với 4 chương 35 điều, việc ban hành dự luật này có ý nghĩa rất qu...

ĐỂ THỰC HIỆN QUY ĐỊNH 08 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VỀ TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG

Nêu gương là một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng, nó vừa có ý nghĩa khoa học và thực tiễn to lớn, trong tiến trình lãnh đạo của mình Đảng lu...

VẤN ĐỀ ĐỔI MỚI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG VIỆC TỰ CHỦ ĐẠI HỌC TRONG LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Luật giáo dục đại học đã có những sửa đổi bổ sung quan trọng trong việc đổi mới công tác quản lý nhà nước trong điều kiện tự chủ đại học theo hướng, n...

BẢN CHẤT CỦA VẤN ĐỀ THỜI HẠN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ SẢN  XUẤT KINH DOANH TRONG DỰ THẢO LUẬT ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH KINH TẾ ĐẶC BIỆT.

Trong thời gian Quốc hội đang thảo luận dự thảo Luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt tại kỳ họp thứ 5, với nhiều nội dung quan trọng, trong đó có n...

HOÀN THIỆN LUẬT THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG MỘT CÔNG CỤ QUAN TRỌNG TRONG CHÍNH SÁCH THUẾ PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Theo luật thuế bảo vệ môi trường, thì thuế bảo vệ môi trường là loại thuế gián thu, thu vào sản phẩm, hàng hóa khi sử dụng gây tác hại xấu đến môi trư...

Chuyện kể rằng, cuối những năm 80, đầu những năm 90 của thế kỷ trước, có một nữ sử học người Mỹ, khi đọc được những dòng cảm tưởng của người thanh niê...

PHÁT HUY SỰ ĐỒNG THUẬN TRONG XÃ HỘI ĐỂ XÂY DỰNG TỈNH NHÀ VỮNG MẠNH.

Trong quá trình xây dựng Kon Tum ổn định và phát triển, tỉnh đảng bộ luôn luôn quán triệt sâu sắc và tích cực chỉ đạo tổ chức thực hiện việc xây dựng,...

Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng- một biện pháp ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức trong cán bộ đảng viên hiện nay

Trước lúc đi xa Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “ Đảng ta là một đảng cầm quyền, mỗi cán bộ đảng viên phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, phải xâ...

Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo- Sự tương thích giữa pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế.

Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo, là một trong những quyền chính trị dân sự, được ghi nhận trong tuyên ngôn thế giới về quyền con người năm 1948, và...

Trang sau
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE