banner
Thứ 3, ngày 21/5/2024
Bộ Lao động-Thương Binh và Xã hội trả lời ý kiến cử tri về chính sách giảm nghèo
20-3-2018
Ngày 12/3/2018, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum nhận được Công văn số 811/LĐTBXH-VP ngày 06/3/2018 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV. Nội dung cụ thể như sau:
Bộ Lao động-Thương Binh và Xã hội trả lời ý kiến cử tri  về chính sách giảm nghèo
Ảnh minh họa: Cử tri tham dự Hội nghị Tiếp xúc trước kỳ họp thứ 4

Cử tri kiến nghị: Những năm qua Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách từng bước phát triển mọi mặt của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi như: Chính sách phát triển dạy nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo việc làm, chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất, hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, hỗ trợ di dân thực hiện định canh định cư, giao đất giao rừng; thực hiện các giải pháp giảm nghèo nhanh và bền vững đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi; kết nối thông tin thị trường cho nông dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi; tạo điều kiện thu hút các tổ chức, các nhà khoa học trực tiếp nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học, nhất là tuyển chọn giống cây trồng, vật nuôi cho sản xuất… góp phần thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Tuy nhiên, các chính sách còn dàn trải, suất đầu tư thấp, thiếu kinh phí, nguồn lực thực hiện… Vì vậy, đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành liên quan sớm ban hành các chính sách mới cho giai đoạn tiếp theo theo hướng khắc phục các khó khăn, hạn chế trên.

Bộ Lao động-Thương Binh và Xã hội trả lời như sau: Thực hiện Quyết định số 2324/QĐ-TTg ngày 19/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết số 76/2014/QH13 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020 và Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 22/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch rà soát, tích hợp chính sách giảm nghèo giai đoạn 2017-2018, hiện nay, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đang phối hợp với các bộ, ngành, địa phương theo chức năng nhiệm vụ được phân công tiếp tục đẩy mạnh việc rà soát, tích hợp, sửa đổi chính sách giảm nghèo, sắp xếp điều chỉnh theo hướng tập trung nguồn lực, gọn đầu mới, khắc phục sự chồng chéo, trùng lắp, dàn trải; nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách; bãi bỏ những chính sách có mức hỗ trợ nhỏ lẻ, hiệu quả thấp, không còn phù hợp với thực tiễn; đề xuất các giải pháp thực hiện chính sách, chương trình giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 đạt hiệu quả tốt hơn.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội sẽ tổng hợp kết quả thực hiện việc rà soát, tích hợp chính sách giảm nghèo giai đoạn 2017-2018, trong đó có chính sách hỗ trợ đối với đồng bào dân tộc thiểu số, báo cáo Chính phủ và Quốc hội trong năm 2018./.

Hồ Nam VPĐĐBQH TH  
Tin liên quan:
Icon Bộ tài chính trả lời ý kiến cử tri về tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn
Icon Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời ý kiến cử tri gửi tới kỳ họp thứ 3-Quốc hội khóa XIV
Icon Bộ Lao động - TBXH và Bộ Kế hoạch - Đầu tư trả lời ý kiến cử tri tỉnh Kon Tum trước kỳ họp thứ 3 - Quốc hội khóa XIV
Icon Bộ giao thông vận tải trả lời ý kiến cử tri tỉnh Kon Tum tại kỳ họp thứ 3_Quốc hội khóa XIV
Icon Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Kon Tum
Icon Bộ Xây dựng trả lời ý kiến cử tri tỉnh Kon Tum về nâng mức cho vay vốn làm nhà cho hộ nghèo
Icon Một số nội dung trả lời ý kiến cử tri của Bộ Công an
Icon Bộ Y tế trả lời một số ý kiến cử tri về khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế
Icon Bộ lao động, thương binh xã hội trả lời kiến nghị của cử tri
Icon NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHUYÊN MỤC “DIỄN ĐÀN CỬ TRI”
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE