banner
Thứ 3, ngày 21/5/2024
Áp dụng ưu đãi cao nhất về thuế, đất cho hoạt động công nghệ thông tin
8-5-2015
Nhằm tăng cường, nâng cao nhận thức, kiến thức về công nghệ thông tin (CNTT) trong xã hội, bảo đảm CNTT là một trong các nội dung trọng tâm, thường xuyên trong các chương trình truyền thông của các cơ quan thông tin đại chúng các cấp..., ngày 15/04/2015, Chính phủ đã ra Nghị quyết số 26/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/07/2014 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.
Áp dụng ưu đãi cao nhất về thuế, đất cho hoạt động công nghệ thông tin

Đồng thời, yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ và đơn vị liên quan xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật theo hướng tạo điều kiện thuận lợi, áp dụng mức ưu đãi cao nhất về thuế, đất đai, tín dụng cho hoạt động nghiên cứu, sản xuất và cung cấp sản phẩm, dịch vụ CNTT; xây dựng chính sách thu hút và đãi ngộ, chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, công chức, viên chức làm CNTT trong cơ quan Nhà nước.

Về hệ thống hạ tầng thông tin quốc gia, Chính phủ đề nghị đẩy nhanh xây dựng và đưa vào khai thác có hiệu quả hệ thống thông tin quốc gia, trọng tâm là các cơ sở dữ liệu quốc gia về công dân, đất đai, tài nguyên, doanh nghiệp, quản lý hồ sơ hành chính điện tử, lao động, người có công và các đối tượng chính sách xã hội, thông tin khoa học và công nghệ; xây dựng và đưa vào khai thác hệ thống cổng thông tin điện tử cơ quan hành chính Nhà nước thống nhất, thông suốt từ Trung ương đến địa phương; hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các cấp chính quyền...

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Thanh Hải - Tr Chung (t/h)  
Tin liên quan:
Icon Khai hoang, cải tạo đất trồng lúa được hỗ trợ đến 10 triệu đồng/ha
Icon Kiến nghị người lao động được chọn hưởng BHXH một lần hoặc lương hưu
Icon Từ năm 2018, bắt đầu sử dụng sách giáo khoa mới
Icon Từ năm 2018, bắt đầu sử dụng sách giáo khoa mới
Icon Hỗ trợ 30% mức đóng BHYT cho hộ cận nghèo
Icon Sớm công khai phương án tuyển sinh đại học, cao đẳng
Icon Miễn tiền sử dụng đất ở tại địa bàn đặc biệt khó khăn
Icon Đơn vị sự nghiệp công lập được trích tối đa 3 tháng lương lập quỹ khen thưởng
Icon Từ 2015, tăng mức trợ cấp cho người có công
Icon Từ 15/4, miễn vé tàu cho trẻ em dưới 6 tuổi
LienKetWS LIÊN KẾT WEBSITE